Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Bygglov

Regler om planering och byggande finns i plan- och bygglagen (2010:900) och plan och byggförordningen (2011:338).

Mer information om plan- och bygglagen finns på Boverkets webbplats, se högerspalten.

 

Maximera
Återställ
Behöver jag bygglov?

 

Beredningsdatum

Lovpliktiga åtgärder, till exempel bygga nytt en- eller tvåbostadshus, garage, strandskyddsdispens med mera måste behandlas på miljö- och byggnadsnämndens beredning och sammanträden.

För att ärendet ska kunna behandlas på beredningen och sammanträdet krävs det kompletta ansökningshandlingar senast en vecka innan beredningsdatumet. Anledningen till detta är att inför beredningen ska byggnadsinspektören ha handlagt ärendet för att kunna presentera ett underlag som politikerna kan fatta beslut om.

Enklare lovpliktiga ärenden eller anmälningspliktiga ärenden som exempelvis tillbyggnader, fasadbyten och installation av eldstäder behöver däremot inte behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträden och för den här typen av ärenden gäller inte berednings- och nämndsdatumen. Dessa ärenden kan byggnadsinspektören själv handlägga och fatta beslut i, så kallade delegeringsbeslut. 

Våra beredningsdatum 2018:

16 januari
13 februari
13 mars
17 april
22 maj
5 juni
14 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

 

Besked om bygglov
Handläggningstiden från det att en fullständig ansökan har lämnats in ska som regel vara maximalt tio veckor, men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.

Idag tar ett vanligt bygglov i Uppvidinge kommun oftast runt sex veckor. Enklare bygglov, som ex. fasadändringar kan bli klara på en till två veckor.

Vid beviljat bygglov

Alla bygglov ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning på nätet. Grannar och andra sakägare kommer även att få en underrättelse om att bygglov har beviljats. Beslutet kan överklagas i tre veckor från och med att man har fått ta del av det innan det vinner laga kraft. 

Observera att ett beviljat bygglov inte innebär att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden påbörjas måste du ha fått ett startbesked.

Innan du får ta byggnaden i bruk måste ett slutbesked blivit utfärdat.  

 

Avgift
För handläggning av PBL-ärenden tar vi ut en avgift enligt den taxa som har beslutats i Kommunfullmäktige.

 

Observera att

En lovpliktig åtgärd får inte påbörjas innan  lov har beviljats och byggnasnämnden har gett ett startbesked.                   

Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innandu har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Du kan själv läsa mer om sanktionsavgifter i 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap plan- och byggförordningen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 ÅSEDA

Byggnadsinspektör
Pannida Khammeeseenon
Telefon 0474-470 69
pannida.khammeeseenon@uppvidinge.se

För kartunderlag kontakta
Kart-, mät- och GIS-ansvarig
Henrik Johansson
Telefon 0474-470 71
henrik.johansson@uppvidinge.se

  Alla bygglov  kungörs i
  Post- och Inrikes Tidning på nätet
  och kan överklagas inom tre veckor.
  Efter den tiden har bygglovet vunnit
  laga kraft och kan inte överklagas.

Till kungörelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

när du kommer till sidan som öppnas i nytt fönster- klicka på sök kungörelse i västerspalt.
i formuläret som kommer upp välj-
ämnesområde- övrigt
Kungörelserubrik- kungörelse enligt plan- och bygglagen
välj underrubrik själv,  län- Kronoberg så kan du kan läsa kungörelserna från Uppvidinge kommun.

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge