Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Detaljplaner

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden och är juridiskt bindande. Upprättandet av en detaljplan medför en process där markens lämplighet för ett visst ändamål prövas och allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra.

Lagstiftning som reglerar mark och bebyggelse har funnits i Sverige sedan 1734. Den lagstiftning som gäller idag (plan- och bygglag 2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011.

När man vill bygga i känsliga miljöer eller där flera olika intressen kolliderar ska byggandet och markanvändningen enligt plan- och bygglagen regleras för framtiden i form av en detaljplan. Detalj- planen är juridiskt bindande och bestämmer vad som gäller i ett särskilt område. Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplaner och för deras innehåll.

Vid planläggning kan standard-, utökat eller begränsat förfarande användas. Ett standardförfarande används när detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, inte är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Medborgarinflytande och rättsäkerhet
För att alla berörda ska garanteras inflytande över plan- utformningen och genomförandet samråder kommunen under planprocessens gång. För standardförfarandet sker det både genom ett samråd och genom att förslaget finns tillgängligt för granskning. Vid ett begränsat förfarande sker det bara ett samråd. I samrådsskedet får berörda, till exempel myndigheter och berörda privatpersoner, tillfälle att yttra sig över planförslaget.

Krav på undersökningar och utredningar
För att upprätta en detaljplan krävs tekniska och ekonomiska utredningar. Det kan handla om miljökonsekvensbeskrivningar, grundvattenundersökning, arkeologiska undersökningar, vatten- och avloppsutredningar eller perspektivskisser som visar konsekvenserna av en möjlig etablering.

Läs mer om detaljplaner och planprocessen på Boverkets hemsida.

Detaljplanering-Boverketlänk till annan webbplatsSidan senast uppdaterad: 2018-04-25
Maximera
Minimera
Kontakt

Planarkitekt
Oskar Johansson
Telefon 0474-470 68
oskar.johansson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge