Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Så fattas beslut

Ärendet väcks 
Ärendet kommer till myndigheten eller väcks av tjänsteman eller politiker i organisationen. Det ankomststämplas och diarieförs, det vill säga, det får ett nummer.

Antalet typer av ärenden är stort hos en kommun. Ett ärende kan till exempel gälla ansökan om sponsring till en förening eller att en fastighet ska säljas.

Beredning
Alla ärenden som politikerna ska fatta beslut i bereds i regel innan ärendet är med på ett sammanträde.
 
Att bereda ett ärende innebär att ett utredningsarbete kring den aktuella frågeställningen genomförs och att ett förslag till beslut i ärendet arbetas fram. Syftet med beredningen är att förse de som ska fatta beslut med tillförlitliga beslutsunderlag.

Dags att fatta beslut
När ärendet är färdigberett är det dags att fatta beslut. Detta kan göras i berörd facknämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vissa ärenden är av sådant slag att endast kommunfullmäktige kan besluta i frågan.

Kallelse med dagordning och förslag till beslut skickas i god tid innan mötet till politikerna.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att närvara när besluten fattas. Men vid nämndssammanträden  måste nämnden ansöka hos kommunfullmäktige om att få ha öppna sammanträden.

Överklaga beslutet i ärendet 
Överklaga beslutet kan man göra inom tre veckor efter det att bevis om justering har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

 
Det finns två olika sätt att överklaga beslut i kommuner:

  • Politiska beslut som berör många överklagas enligt kommunallagen i något som kallas laglighetsprövning. I detta fall ska överklagan sändas till Förvaltningsrätten.
  • Beslut som berör ett fåtal och handlar om myndighetsutövning mot enskild överklagas genom förvaltningsbesvär. I detta fall ska överklagan sändas till den myndighet som fattat beslutet. Om man överklagar genom förvaltningsbesvär ska besväret, förutom det beslut som överklagas, innehålla den ändring i beslutet som man begär. 

Beslutet har vunnit laga kraft
När sammanträdet är avslutat och besluten är fattade är det dags att justera protokollet. Detta ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet.

När protokollet är justerat avslutas ärendet och berörda blir informerade om beslutet.

När protokollet är justerat ska bevis om justering anslås på kommunens officiella anslagstavla. Från och med detta datum kan beslutet överklagas genom kommunalbesvär under tre veckor.

För beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär är överklagandetiden tre veckor från det att de berörda fick del av beslutet. De berörda informeras då också om hur beslutet kan överklagas.

Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft när överklagandetiden har gått ut. Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft när rättsliga processen är avslutad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-16
Maximera
Minimera
Kontakt

Nämndsekreterare
Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige
Mikael Daxberg
Telefon 0474-470 29
mikael.daxberg@uppvidinge.se

Personalutskott, tekniska utskottet, kultur- och föreningsutskottet
Magda Gyllenfjell
Telefon 0474-470 11
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Socialnämnd
Emma Modig
Telefon 0474-472 82
emma.modig@uppvidinge.se

Barn- och utbildningsnämnd
Fanni Nilsson
fanni.nilsson@uppvidinge.se
Telefon 0474-476 41

Miljö- och byggnadsnämnd
Marcus Landley
Telefon 0474-470 70
marcus.landley@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge