Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Politisk ordlista

Acklamation
Bifall (samtycke) utan omröstning

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Allmänna handlingar
Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna handlingar

Allmänna val
Val som sker i hela landet, till exempel val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende vid ett senare sammanträde

Dagordning
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot - suppleant

Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning
Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstmän

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa
Att formellt begära något

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar

Justering
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

Kommunalskatt
Betalas av varje fysisk person i den kommun han/hon är mantalsskriven;

Ledamot
Förtroendevald medlem

Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Primärkommun
Sverige är indelat i för närvarande 286 primärkommuner

Proposition
Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning

Protokoll
Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde

Remiss
Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter

Reservation
Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

Suppleant
Ersättare

Votering
Omröstning - begärs innan beslut fattats

Yrka
Att begära eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på visst sätt

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

,

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge