Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Nationell Patientöversikt (NPÖ) innebär att en vårdgivare kan få ta del av journaluppgifter som finns hos en annan vårdgivare i Kronobergs län. Det kan exempelvis innebära att om man får vård på ett nytt ställe så kan vårdpersonalen där se uppgifter om tidigare provresultat, mediciner och behandlingar.

Spärra uppgifter                                                         
Du måste inte vara med i NPÖ. Enligt patientdatalagen har du rätt att spärra möjligheten för andra vårdenheter och vårdgivare att läsa din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om sådant som kan påverka din behandling.

Även du som är under 18 år kan spärra uppgifter i din journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Samtycke                                                                                                                  
Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifternai din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt samtycke till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i NPÖ eller vill spärra uppgifter mellan vårdenheter.

Om man inte kan ge sitt samtycke
All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt samtycke och det är fara för liv och hälsa.

Loggkontroll
Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Uppvidinge kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess
Vårdgivare har möjlighet att undanta enheter från att publiceras i NPÖ. I Uppvidinge kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Begäran om utdrag av loggkontroll
Uppvidinge kommun gör systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna. Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uppvidinge kommun (0474-470 00) eller använd formuläret "Begäran om loggutdrag" i högerspalten.
 
Informationen innehåller
De vårdgivare som ingår i NPÖ med Uppvidinge kommun får direktåtkomst till följande information

  • Personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefon, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov
  • Dokumentation i form av olika journalanteckningar och sammanfattningar(epikriser) från vård och omsorgsbesök eller vistelser.
  • Läkemedel, en gemensam läkemedelslista som hanterar ordinationer hos samtliga vårdgivare, samt visar varning och observandum.
  • Remiss och svar resultat av undersökningar och provtagningar
  • Vårdadministration och resursplanering såsom patientens planerade och utfördakontakter med vården.
  • Vårdplanering mellan kommun och landsting, patients samordnade vårdplanering mellan kommunen och landstinget.

För mer information se 1177.se/kronoberg.
________________________________

Liten ordlista

Logg När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Man har rätt att ta del av vilka som läst journaluppgifterna.

Nödöppning Vårdpersonalens möjlighet att ta del av journaluppgifter då man inte kan ge sitt samtycke. Nödöppning följs regelbundet upp av Uppvidinge kommun.

Patientdatalagen Lag från 2008 med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra uppgifter.

Sammanhållen journalföring Möjlighet för en vårdgivare att läsa journaluppgifter från en annan vårdgivare direkt på elektronisk väg. Sammanhållen ersätts under 2013 av NPÖ.

Samtycke När man säger ja och därmed ger sitt medgivande till att vårdpersonal får ta del av NPÖ.

Spärr Möjligheten att spärra uppgifter som man inte vill ska finnas tillgängliga förandra vårdgivare.

Vårdgivare Landsting och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård.

Vårdpersonal Person anställd av en vårdgivare för att utföra vård och behandling.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01
Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lena Bodin
Telefon 0474-473 37
lena.bodin@uppvidinge.se

Folder Nationell patientöversiktPDF
Lagar och förordningar
Bestämmelser om patientjournalen finns i flera olika lagar och kan läsas i svensk författningssamling, SFS, på till exempel riksdagens webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lag om biobanker i sjukvården (2002:297) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsen är den myndighet som har ansvaret för tillsynen av hälso- och sjukvården i Sverige. På Socialstyrelsens webbplats kan man läsa mer om reglerna för patientjournaler.

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge