Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Anmälningspliktiga åtgärder

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

"Attefall"

 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus (Attefall) som:
  • Inte upptar strörre byggnadsarea än 25 kvadratmeter
  • Har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter
  • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter
 • Uppförande eller tillbyggnad av komplementbyggnad/komplementbyggnader (Attefall) som:
  • Tillsammans inte upptar strörre byggnadsarea än 25 kvadratmeter
  • Har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter
  • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 m2 (Attefall)
 • Göra en tillbyggnad av enbostadshus (Attefall) som:
 • Inte har en större bruttoarea än 15 kvadratmeter
  • Inte överstiger bostadshusets taknockshöjd
  • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter
  • Byggande av högst två takkupor (Attefall, eller
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (Attefall)

Installation eller väsentlig ändring av

 • Hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader (för mer information om kaminer och eldstäder se underrubrik i vänsterspalten)
 • Anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Brandskydd

Rivning

 • Rivning av en byggnad eller del av byggnad som undantagits från krav på bygglov.
 • Rivning av huvudbyggnad utom planlagt område

Övrigt

 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i områdesbestämmelser
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt vevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk som ej kräver bygglov

 

Hur gör jag en anmälan?

Vilka handlingar som krävs varierar beroende på åtgärd. Vid ny- eller tillbyggnad ska följande handlingar lämnas in:

 • AnmälningsblankettPDF
 • Situationsplan i lämplig skala, ny- och tillbyggnad markeras. Befintliga samt tilltänkta marknivåer samt mått från fasad till minst två fastighetsgränser ska framgå.
 • Fasadritningar skala 1:100. Befintligsamt tilltänkt marknivå ska framgå.
 • Planritning skala 1:100. Användning samt areauppgifter ska framgå.
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Teknisk beskrivningPDF

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Detta innbär att de ska vara ritade med linjal eller i ett dataprogram med svarta streck på ett vitt papper. Siffror och mått ska vara tydliga och ritningarna skall vara i skala. Var noga med att ange fastighetsbeteckning och skala.

Exempelritningar hittar du i högerspalten.

 

Observera att:

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innan du har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Du kan själv läsa mer om sanktionsavgifter i 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap plan- och byggförordningen.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
mbn@uppvidinge.se

Byggnadsinspektör
Pannida Khammeeseenon
Telefon 0474-470 69
pannida.khammeeseenon@uppvidinge.se

 


Exempelritningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nybyggnad enbostadshus .pdf 268.8 kB 2017-08-04 10.33
Nybyggnad Garage.pdf 110.5 kB 2017-08-04 10.33
Tillbyggnad enbostadshus .pdf 284 kB 2017-08-04 10.33

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge