Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Modersmålsundervisning

Uppvidinge kommun erbjuder elever med annat modersmål än svenska modersmålsundervisning i skolan. Syftet med undervisningen är att eleven ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål och lära sig mer om kulturen som omgärdar språket. Modersmål erbjuds från förskoleklass till gymnasiet.

Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid och kursen är frivillig. Om eleven ansöker, och väljer att påbörja undervisningen är deltagande dock obligatoriskt.

Modersmålskurserna följer läroplaner och eleven får betyg i ämnet från och med årskurs 6.

Rätt till modersmålsundervisning och ansökan
För att ha rätt att delta i modersmålsundervisningen måste eleven använda språket dagligen och ha grundläggande kunskaper i det. Rätten till modersmålsundervisning är bland annat reglerad i skollagen (Skollag 2010:800 7§). En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Bedöms eleven ha alltför bristfälliga kunskaper i sitt språk kan rektor besluta att eleven ska avbryta undervisningen.

Skolan ska vid terminsstart informera elever om möjlighet att läsa modersmål. Ansökningsblankett kan fås av elevens lärare och ifylld blankett lämnas till skolans rektor. En ny ansökan till modersmålsundervisning ska göras inför varje nytt läsår.

Ansökan och antagning till modersmålsundervisning sker löpande under läsåret. Skolan tar emot ansökningar för samtliga språk, men för att undervisning ska påbörjas måste en språkgrupp bestå av minst fem elever och att en lämplig lärare finns tillgänglig. Undantag gäller elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska) och för adopterade barn och ungdomar som har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder då modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever i en språkgrupp. Dock är förutsättningen att det finns lämplig lärare att tillgå.

Modersmålsundervisning kan komma att erbjudas på annan skola och på annan ort än den eleven vanligtvis befinner sig på.

Studiehandledning
Nyanlända elever erbjuds vid behov studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning är handledning på modersmålet som ges till elever som inte till fullo kan tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Studiehandledning ges individuellt eller i grupp. Ansökan om studiehandledning görs på separat blankett och lämnas till skolans rektor eller av rektor utsedd delegat.

Kontakt
Om du har frågor ska du i första hand kontakta skolans lärare eller rektor. Du kan även kontakta kommunens integrationssamordnare för övergripande frågor kring modersmålsundervisning och studiehandledning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-11

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge