Uppvidinge kommun, till startsida

Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att ansöka om planbesked. Det är miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om ett positivt eller negativt planbesked och beskedet meddelar kommunens inställning till den aktuella åtgärden.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Planbeskedet ska enligt plan- och bygglagen 5 kap 4 § ges inom fyra månader, efter att ansökan inkommit om inte kommunen och intressenten kommer överens om annat.

Det är viktigt att notera att ett positivt planbesked inte innebär att planarbetet har påbörjats. Planarbetet inleds formellt med tecknandet av ett planavtal och ett startmöte där den sökande får information om planeringsarbetets fortskridande.

Ett planbesked är inte bindande och innebär ingen garanti för att planen kommer att antas.

Blankett för begäran om planbesked.

-länk till blanketten-länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-25

Kontakt

Planarkitekt
Oskar Johansson
Telefon 0474-470 68
oskar.johansson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge