Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunalt partistöd

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.

I Uppvidinge kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Uppvidinge kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen. Det innebär att
partistöd utbetalas till partier som genom representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i
kommunens självstyre.


2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av

- ett grundstöd om 10 % av aktuell budgetsumma fördelas lika per parti och år

‐ Resterande aktuell budgetsumma fördelas lika per mandat och år


§ 3 Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under högst 12 månader efter att representationen upphört.


§ 4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § kommunallagen, det vill säga för att
stärka deras ställning i den lokala demokratin.

Redovisningen ska ske per kalenderår och ges in till fullmäktige senast den 30 juni året efter det år partistödet avsåg.

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Granskningsintyget ska inlämnas av en annan person än den som lämnat in redovisningen. Partierna utser
själva sin granskare som årligen ska lämna en granskningsrapport med intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i
vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Uppvidinge kommun samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

§ 5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av fullmäktige. Det innebär att redovisningen av partistödet för 2016 redovisas i kommunfullmäktige under
2017. Utifrån denna redovisning fattas det beslut om utbetalning av partistöd för 2018.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

En mottagare av partistöd som inte har lämnat in en skriftlig redovisning och granskningsintyg för exempelvis 2015 och därmed inte får partistöd för 2017, har möjlighet
att lämna in redovisningen för 2015 vid beslut om utbetalning av partistöd för 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-29

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge