Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Revisionen

Den kommunala revisionen är en viktig del av fullmäktiges och allmänhetens insyn i de kommunala verksamheterna.

Med revision menas att redovisningen och förvaltningen granskas i efterhand. Revisionen syftar bland annat till att genom en tillbakablick förbättra verksamheten i framtiden. Kommunallagen reglerar inriktningen på den kommunala revisionen. Revisorerna prövar årligen om:

  • Verksamheten sköts ändamålsenligt
  • Verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel
  • Räkenskaperna är rättvisande
  • Den interna kontrollen är tillräcklig

Mål
Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att tillgängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att bästa effektivitet nås under beaktande av risk och väsentlighet.

Förhållningssätt
Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan med nämnder och styrelser. Kommunen ska uppfatta Revisionen som en resurs. Arbetssättet styrs av Revisionen och bedrivs i enlighet med:

  • Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer
  • Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun, bilaga
  • God revisionssed i kommunal verksamhet
  • Gällande praxis inom området
  • Lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner
  • Uppföljning av revisionsprojekt sker inom antingen genom skriftväxling eller genom kontakt med berörd nämnd

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. Uppvidinge kommuns revisorers sakkunnige biträde är Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-18
Maximera
Minimera
Kontakt

Ordförande
Kjell Danielsson (S)
Telefon 0481-632 43

Vice ordförande
Per Ragnarson (C)

Sakkunnigt biträde
Pär Sturesson
Certifierad kommunal yrkesrevisor,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Telefon 0480-42 57 52
Mobil 070-929 20 72  
paer.sturesson@pwc.com

Revisionsrapporter

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge