Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Allmänna regler och information förskola/fritidshem

Allmänna regler
Enligt skollagen så ansvarar kommunen för förskola/fritidshem. Förskola/fritidshem garanteras från 1-13 års ålder enligt gällande lagstiftning. I vissa fall kan även barn under 1 års ålder erbjudas förskola. Beslut fattas då av förskolechef efter hörande av förvaltningschef.

För placering i förskola/fritidshem gäller följande:
* Barnet ska vara boende i Uppvidinge kommun eller stadigvarande vistas där.
* Inskolningsperioden är maximalt 25 timmar och avgiftsfri.

Allmän information
Kalendermånaden är avstämningsperiod. Faktura på avgiften skickas ut en gång i månaden. Debitering avser föregående månad. Fakturan skickas någon av de första dagarna i månaden och ska vara betald i slutet av månaden.

Om avgiften inte betalas inom två månader från det att skulden uppkom, sker automatisk avstängning från förskole-/frititidshemsplats. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning.

Ändrade familje- och inkomstförhållanden som påverkar avgiften ska omedelbart meddelas till administratör för förskola/fritidshem. Lämnar föräldrar ej riktiga uppgifter i avsikt att vilseleda, anses rätten till platsen förverkad.

Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader. Uppsägningstiden kan ändras efter särskild prövning och om godtagbara skäl föreligger. Uppsägning skall ske skriftligt och räknas från den dag den inkom till administratör för förskola/fritidshem. Avgift uttages under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Tillämpningsregler
Avgiften bestäms av följande:
* Bruttoinkomst per hushåll i vilket barnet/barnen stadigvarande vistas.
* Antal placerade barn i familjen.

Barnomsorgstid omfattar även lämning och hämtning av barn.
Föräldrar ska lämna schema över barnets planerade närvarotid.

Avgifter uttages alla månader under året.

Riktlinjer för placering och vistelse i förskola/fritidshem
Schematid ska grundas på de tider och dagar då båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller omfattas av arbetsmarknadsåtgärder samt under tiden för resor till/från arbete/studier. Vid vårdnadshavares sjukskrivning kan annan vistelsetid än ordinarie arbets-/studietid godkännas av förskolechef/rektor.

Bestämmelser om allmän förskola gäller inte placering i fritidshem.

Vid arbetssökande och föräldraledighet får fritidshemsplatsen inte behållas mer än 14 dagar. Vid  föräldraledighet får platsen behållas i 14 dagar efter det yngre barnets födelse.

Uppsägning ska göras två månader före sista planerade närvarodag.

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-18


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge