Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens krisberedskap

Krisledningsplan
Krisledningsplanen ska användas då en extraordinär händelse inträffar eller riskerar att inträffa inom kommunens geografiska område eller utanför detta och därmed påverkar eller kan påverka kommunen. Planen kan användas även vid händelser av annat allvarligt slag. Uppvidinge kommuns ansvar och skyldigheter vid en extraordinär händelse är att

  • oavsett krisens omfattning, ansvara för samhällsviktiga uppgifter, till exempel vattenförsörjning, inom kommunen
  • ta ett geografiskt områdesansvar genom att samverka och samordna planering av krisinsatser och direkt krishantering. Exempel på samverkande aktörer är länsstyrelsen, Region Kronoberg, Polisen, Försvarsmakten, el- och telebolag och idéburna organisationer.
  • hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser, samt att lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vid dessa.

Ansvar vid kris
De svenska krishanteringsprinciperna innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normalläge även ansvarar för verksamheten vid en extraordinär händelse. Uppvidinge kommuns ordinarie strukturer gäller även vid en samhällsstörning, förutom att nödvändigt stöd från specialistkompetens inhämtas.

Uppvidinge kommuns krisledningsorganisation kan anpassas, och organiseras utifrån händelsens slag och omfattning. Krisledningsnämnden, alltså kommunstyrelsens arbetsutskott, kan till exempel ta över ledningsansvaret vid en allvarlig händelse. Nämnden rapporterar då om sina beslut till kommunfullmäktige.

En krisledningsstab, sammansatt utifrån de behov som händelsens art och omfattning kräver, samordnar arbetet under krisen. Kommunchefen har huvudansvar för detta arbete. De ansvariga under en kris, i första hand krisledningsnämnden och krisledningsstaben, måste regelbundet få utbildning och öva för att klara sina uppgifter. Kommunens ledningscentral är utrustad för att kunna användas under en kris.

Krisstöd
Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande, organiseras av kommunen och aktiveras vid en extraordinär händelse. Personer som bor eller vistas i kommunen kan få detta stöd. Om en extraordinär händelse inträffar ska Uppvidinge kommuns krisledning samverka med krisstödgruppen. Den främsta uppgiften är att ta hand om oskadda och oroliga anhöriga i ett akut läge. Händelsens omfattning och slag avgör insatsens utformning. Krisstödet aktiveras genom SOS Alarm/Räddningstjänst.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-28

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Charlott Åberg
Telefon: 0474-470 64
charlott.aberg@uppvidinge.se

Kommunchef
Christer Lindberg
Telefon: 0474-470 25
christer.lindberg@uppvidinge.se

Samhällets viktigaste telefonnummer

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom eller miljö!

Nödnummer SOS alarm:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 112

Information vid allvarliga olyckor och kriser:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 113 13

Polisen i icke akuta fall:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 114 14

Sjukvårdsrådgivning:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1177

Anmälan av försvunna barn:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 116 000

Jourläkarcentral:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0470-58 78 00

Läkemedelsupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: 0771-46 70 10

Giftinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (vid akuta fall 112): 010-456 67 00

Jourhavande medmänniska:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 08-702 16 80

Kvinnojouren Blenda:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0470-488 08

Viktiga kontakter Uppvidinge kommun

Aktuell information
www.uppvidinge.se
www.facebook.com/uppvidingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska avdelningen
tekniska.avdelningen@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Felanmälan kommunal teknisk verksamhet dagtid)
0474-470 97 (Felanmälan kommunalt vatten- och avlopp på kvällar och helger)

Akut social hjälp
socialkontoret@uppvidinge.se (kontorstid)
0474-470 00 (Individ- och familjeomsorgen 08.00-10.00, övrig kontorstid via växeln)
112 (Socialjour via SOS Alarm på kvällar och helger
Webbplatsen (Organisationer som ger akut socialt stöd)

Uppvidingehus
Webbplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Gör en felanmälan på hemsidan eller kontakta fastighetsskötarkontoret på bostadsorten 09.00-09.30)

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge