Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen

Nyheter från fullmäktige

Under tisdagens sammanträde med Kommunfullmäktige behandlades bland annat ett vindkraftsärende. Kommunstyrelsens ordförande svarade också på interpellationer om bland annat kommunens verksamheter och socialchefens avgång. Läs en sammanfattning här.

Här sammanfattas några av de beslut som fattades under sammanträdet med Kommunfullmäktige 2017-02-28.

Föreläggande om yttrande angående vindkraftsprojekt Bostorp och Herråkra
Företaget Uppvidinge Energi AB har ansökt om tillstånd att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 15 vindkraftverk i ett område cirka 9 kilometer söder och sydväst om Lenhovda. Ansökan gäller vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter. Länsstyrelsen i Kalmar har begärt in yttrande från Uppvidinge kommun och Kommunfullmäktige beslutade att avslå ansökan.

Svar på motion om att mångfaldscertifiera Uppvidinge kommun
Kasia Musial Lilja (S) har skrivit en motion om att mångfaldscertifiera Uppvidinge kommun. Motionären menar att Uppvidinge kommun i sitt uppdrag att bygga ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer har mycket att vinna på att mångfaldscertifiera sin egen verksamhet.

Efter en jämn omröstning beslutar Kommunfullmäktige att besvara motionen enligt följande:

"Vi jobbar i vardagen med besläktade frågor tack vare vår värdegrund och vår jämställdhetsplan. För att certifiera sig och hålla det arbetet levande krävs att någon ansvarar för frågan, ser till att arbetet genomförs och följs upp. Vår bedömning är att en certifiering kräver en utökning av tjänst av personalspecialist med en kommunövergripande ambition. Vi tror också att det krävs politiska mål, annars är risken att arbetet blir nedprioriterat i förhållande till de mål som följs upp av politiken."

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om kommunens verksamheter
Margaretha Schlee (M) har skrivit en interpellation till Kommunstyrelsens ordförandeÅke Carlson (C). Hon vill ha svar på varför man låter socialchefen avgå när denne följt nämndens beslut och har ett stort stöd av ordförande i Socialnämnden. Hon undrar bland annat om Uppvidinge kommun är en attraktiv kommun och en attraktiv arbetsgivare. Åke Carlson svarar bland annat att Kommunstyrelsen ska agera om det förekommer brister i styrning och ledning inom förvaltningen som kräver förändringar i ledarskapet. Han svarar också att kommunen är en attraktiv kommun med tanke på att invånarantalet är det högsta på tio år och att allt fler företag väljer att investera i kommunen. På frågan om Uppvidinge kommun är en attraktiv arbetsgivare svarar Åke Carlson ja, och att den är tillräckligt attraktiv för att interpellanten ska vilja vara anställd av kommunen.

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande gällande beslut och ansvar
Kerstin och Anders Ljungqvist (SD) har skrivit en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) där de anser att det är mycket som händer inom kommunen. De hänvisar till sextrakaserier, chefer och personal som får lämna/väljer att lämna sina tjänster och anställningar som ifrågasätts. De skriver också att det fattas beslut i olika nämnder utan att ledamöterna blir informerade, och anser då att ledamöterna saknar information för att svara på frågorna allmänheten har. En av visionerna inom Uppvidinge kommun är att vara en kommun i framkant, Kerstin och Anders frågar avslutningsvis hur det går.

Angående socialchefens avgång svarar Åke Carlson på samma sätt som till Margareta Schlee. Han svarar också att den politiska ledningen kan bli bättre på information men att det är känsligt när det gäller personärenden och att det blir en balansgång mellan att informera och att skydda medarbetare. Angående visionen att vara en kommun i framkant svarar Åke Carlson att visionen finns kvar och att vi aldrig har haft den tillväxt vi har haft nu.

Fler interpellationer och ärenden
Det ställdes även en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) av Mikaela Gross (V) angående socialchefens avgång och en interpellation till Åke Carlson av Kent Helgesson (MP) om kommunens miljöarbete. Beslut om de interpellationerna och övriga ärenden samt de frågor som ställdes på allmänhetens frågestund kommer att finnas att läsa i protokollet som publiceras efter justeringöppnas i nytt fönster.

 

Sidan senast uppdaterad:2017-03-01

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge