Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Fördjupad översiktsplan Åseda

Flygbild över Åseda samhälle

Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer och regioner. För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en samsyn över mark- och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas invånare och politiker har en gemensam vision och målsättning för orten.

Fördjupning av översiktsplanen för Åseda samhälle är tänkt att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som ett stöd och inspiration för Åsedas invånare och företagare.

Samråd och synpunkter
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd 20 april 2017 - 20 juni 2017. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Inkommande synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen utgör en bilaga till utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen.

Förslaget på fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle, samrådsredogörelsen, samlade yttranden och kungörelsen finns i högerspalten.

Utställning av förslaget
Med anledning av de synpunkter som inkom under samrådet har planförslaget bearbetats och ställs ut under tiden 22 september 2017 - 22 november 2017. Syftet med utställningen är att allmänheten och andra berörda ska ha möj lighet att se hur lämnade synpunkter har bemötts och vilka eventuella förändringar de har föranlett. Under utställningen ges ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 22 november 2017 till:

Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda eller
receptionen@uppvidinge.se

Märk svaret med "FÖP Åseda".

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-26
Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge