Uppvidinge kommun, till startsida

Personalkontor

Personalkontorets uppdrag är att vara kommunens samlade och högsta kompetens när det gäller alla personalfrågor inom kommunen. Personalkontorets arbete sker i nära samråd och dialog med alla förvaltningar. Arbetet sker även i nära samråd med ekonomiavdelningen för utveckling av underlag som har koppling personal — ekonomi.

Avdelningen ska utforma kommunövergripande styrdokument i form av policyer och riktlinjer inom personalområdet i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och avtal och de beslut som fattas i kommunens beslutande organ och utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt.

Avdelningen ska

  • arbeta kommunövergripande för en positiv hälsoutveckling bland personalen.
  • ge stöd och service till samtliga förvaltningar (förvaltningschef och övriga chefer/personer med personalansvar) i form av information, utbildning, lag- och avtalstolkning, arbetsrättslig rådgivning, förhandlingar med mera.
  • utarbeta personalekonomisk uppföljning och beslutsunderlag till stöd för Kommunstyrelsen och nämnderna.
  • medverka till att stärka kommunens attraktivitet som arbetsplats — för såväl redan anställda som potentiella nya medarbetare.
Sidan senast uppdaterad: 2018-08-23

Kontakt

 

Personalchef
Cecilia Bülow
Telefon 0474-470 23
cecilia.bulow@uppvidinge.se

Personalspecialist
Göran Hult
Telefon 0474-470 23
goran.hult@uppvidinge.se

Personalspecialist
Johanna Elmdahl (föräldraledig)
Telefon 0474-470 18
johanna.elmdahl@uppvidinge.se

Personalspecialist
Caroline Engström (vikarie)
Telefon 0474-470 17
caroline.engstrom@uppvidinge.se

Personaladministratör
Jeanette Callenholm
Telefon 0474-470 16
jeanette.callenholm@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge