Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från fullmäktige

Kommunfullmäktige har under veckan tagit beslut om bland annat budgetförutsättningar för 2019-2021, om köp av socialkontorets fastighet och om en avsiktsförklaring för att gå med i Höglandets Räddningstjänstförbund.

Här sammanfattas några av de beslut som togs på Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-26. När protokollet är justerat kommer det att publiceras under fliken Politik/Protokoll.

Budgetförutsättningar för 2019-2021
Kommunens budgetberedning har tagit fram förslag på
budgetförutsättningar för åren 2019-2021. Förslaget utgår från en oförändrad skattesats samt en befolkningsökning på 225 personer för perioden. Förslaget innebär även att det negativa balanskravsresultatet från 2017 återställs fullt ut år 2020. För att uppnå det av Kommunfullmäktige beslutade målet om genomsnittligt årligt positivt resultat om sex miljoner
kronor krävs det att kommunens kostnader sänks med 20 miljoner kronor fram till budgetår 2021. Budgetberedningen har enats om att ge kommunchefen i uppdrag att senast
i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021.

Kommunfullmäktige beslutade att fastslå budgetförutsättningarna. Budget och verksamhetsplan kommer att beslutas om i november.

Köp av socialkontor
Kommunfullmäktige beslutade att Uppvidinge kommun ska köpa fastigheten i Lenhovda där socialkontoret ligger (Lenhovda 72:1).

Ändring av förbundsordning i Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Uppvidinge kommun har sagt upp medlemskapet i Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Uppsägningstiden är två år, och löper ut sista december 2018. Tidigare skrivelse i förbundsordning ställer krav på likvidation vid en
medlems utträde. En ändring möjliggör förbundets fortsättning om övriga medlemmar avser fortsätta samverka. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ändringen i förbundsordningen.

Avsiktsförklaring Höglandets Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige antog en avsiktsförklaring om att Uppvidinge
kommun ska ingå som fullvärdig medlem i Höglandets
Räddningstjänstförbund. Med anledning av det planerade utträdet ur Räddningstjänsten Östra
Kronoberg har Uppvidinge kommun under våren 2018 ställt frågan till Vetlanda och Nässjö kommuner samt till Höglandets
Räddningstjänstförbund om möjligheten att framöver bli medlem där och nu har Kommunfullmäktige alltså godkänt avsiktsförklaringen. Under en övergångsperiod kan köp av
tjänster från Höglandets Räddningstjänstförbund bli aktuellt. 

Motion om Lagen om valfrihetssystem, LOV
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Lagen om valfrihetssystem i äldreomsorgen ska upphävas och ersättas med Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen infördes i Uppvidinge kommun 2008. Socialnämndens förslag var att Kommunfullmäktige skulle bifalla motionen men Kommunfullmäktige avslog den. Därmed är Lagen om valfrihetssystem kvar inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun.

Kommunfullmäktige behandlade även ett antal andra motioner, bland annat om parkering på kommunal mark, om viltstängsel utmed större vägar, om förbättrad integration via samverkan och om att se över utbetalningen om försörjningsstöd.

Sidan senast uppdaterad:2018-06-28

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge