Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Händer som skriver på en dator

Resultat från årets medarbetarundersökning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning i Uppvidinge kommun. Nu har resultaten kommit från undersökningen som genomfördes under våren 2018 och besvarades av 67 procent av medarbetarna.

Undersökningen innefattar ledarskap, styrning, motivation, psykisk och social arbetsmiljö och kränkande särbehandling. Nytt för i år är att undersökningen har utökats med frågor om mångfald och några frågor för medarbetare som arbetar deltid. Anledning till utökningen är att Uppvidinge kommun har startat ett mångfaldsarbete, Uppvidinge för alla, och att vi har inlett ett arbete med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.

Sjunkande resultat
Resultaten har på flera områden sjunkit jämfört med den senaste undersökningen och Åke Carlson (C), Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Personalutskottet, tror att det bland annat beror på de många chefsbyten som har varit.

- Vi ser effekterna av en stark turbulens i ledarskapet i kommunen. Vi har på kort tid haft många chefsbyten samtidigt som det har varit oroligt i politiken. Att personalen och organisationen inte skulle fara väl av denna oro kunde vi förutse redan när kommunchefen avsattes av en oenig kommunstyrelse under våren 2017. Tyvärr sitter effekten i länge. I grunden är vi en kompetent organisation men vi behöver arbeta mer internt med ledarskap på alla nivåer.

Upplever ett meningsfullt arbete
Undersökningen visar att medarbetarna i hög grad upplever att de får stöd och hjälp av sina arbetskamrater och att arbetet känns meningsfullt. Ett område som får lågt betyg är om arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.

- Arbetet med målstyrning som vi inledde våren 2017 har avstannat fram till våren 2018. Även detta beror på att vi har haft många chefsbyten. Nu är arbetet igång för fullt och personalen kommer att bli mer delaktiga i målstyrningsarbetet. Jag är övertygad om att svaren i nästa medarbetarundersökning kommer att bli bättre om vi får möjlighet att fullfölja det påbörjade arbetet, säger Åke Carlson.

Frågor om hälsa och kränkande särbehandling
Själva medarbetarundersökningen genomförs vartannat år men en del av den, Hälsokorset, genomförs varje år. Där får medarbetarna svara på frågor som handlar om hälsa. 61 procent upplever att de är friska och känner välbefinnande, en siffra som var 65 procent föregående år.

På frågan om man upplever om man har blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning under de senaste 12 månaderna svarar 13 procent ja, jämfört med 5 procent 2016.

- Det är en oroande siffra som vi måste ta tag i, kanske i samarbete med företagshälsovården. Vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling och ingen ska behöva känna sig utsatt, kommenterar Åke Carlson.

Resultaten utvärderas
Alla förvaltningar, avdelningar och enheter kommer att få i uppdrag att jobba med utvärdering av såväl de områden som fungerar väl som de som fungerar mindre väl och ta fram åtgärdsplaner tillsammans med medarbetarna.

- Vi behöver bli bättre på att se och lyssna till varandra och att fokusera på att det mesta vi gör är bra, samtidigt som vi har fokus på att bli bättre. Vi måste också bli mycket bättre på att se och utveckla våra medarbetare. Alla medarbetare ska ha chans att utvecklas i sitt arbete, avslutar Åke Carlson.

Sidan senast uppdaterad:2018-09-21

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge