Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Taxor och avgifter för


förskola & fritidshem

Taxa i Uppvidinge kommun fr o m 2004-01-01
Det yngsta barnet räknas som det första barnet.

Förskola 1-5 år
Barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 362 kr per månad
Barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 908 kr per månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kr per månad
Barn nr 4: Ingen avgift

Fritidshem
Barn nr 1: 2 % av inkomsten - dock högst 908 kr per månad
Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kr per månad
Barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 454 kr per månad
Barn nr 4: Ingen avgift

Lovomsorg för elever som inte är inskrivna i barnomsorgen
300 kr/vecka eller sammanhängande 5-dagarsperiod exklusive lördag/söndag/helgdag oavsett placeringstid.

Vid beräkning av barnomsorgsavgifter är följande inkomster avgiftsgrundande:
Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 1999:1229. Anpassning enligt beslut i Barn- och utblidningsnämnden 2002-01-31 § 12.
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension (ej barnpension)
Livränta (vissa undantag finns)
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ers. för merutgifter ska inte tas med)
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.

Som inkomst räknas inte:
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Familjebarnsersättning (omkostnadsdelen)
Lånedelen av statligt studiemedel
Statligt studiestöd, jämlikt studiemedelsförordningen (bidragsdelen)
Invaliditetsersättning
Vårdbidrag av handikappat barn
Kommunalt bostadsstöd åt handikappade
Traktamente och reseersättningar
Försörjningsstöd
Etableringsersättning
Underhållsstöd

Frågor om avgiftsberäkningen kan ställas till administratör. Se kontaktuppgifter i högerspalt.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-30
Maximera
Minimera
Kontakt

Frågor om taxor och avgifter

Administratör för samtliga förskolor
Marie-Louise Hoffmann
Telefon 0474-471 44
marie-louise.hoffmann@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge