Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Taxor och avgifter för


förskola & fritidshem

Avgiften för barnomsorg beror på familjens bruttoinkomst (inkomst före skatt), antalet placerade barn på förskolan samt hur länge barnet vistas i verksamheten. Du betalar avgift varje månad under årets samtliga 12 månader.

Om ingen inkomstblankett lämnas in debiteras automatiskt den högsta barnomsorgsavgiften. Ändrade familje- och inkomstförhållanden som påverkar avgiften ska omedelbart meddelas till administratör för förskola/fritidshem.

Om avgiften inte betalas inom två månader från det att skulden uppkom, sker automatisk avstängning från förskole-/fritidshemsplats.  

Placering mer än 15 timmar per vecka
Det yngsta barnet räknas som det första barnet

Förskola 1-5 år
Barn nummer 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 382 kronor per månad
Barn nummer 2: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kronor per månad
Barn nummer 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor per månad
Barn nummer 4: Ingen avgift

Fritidshem
Barn nummer 1: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kronor per månad
Barn nummer 2: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor per månad
Barn nummer 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kronor per månad
Barn nummer 4: Ingen avgift

Lovomsorg för elever som inte är inskrivna i barnomsorgen
300 kronor/vecka eller sammanhängande 5-dagarsperiod exklusive lördag/söndag/helgdag oavsett placeringstid.

Vid beräkning av barnomsorgsavgifter är följande inkomster avgiftsgrundande:
Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 1999:1229. Anpassning enligt beslut i Barn- och utblidningsnämnden 2002-01-31 § 12.
Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Pension (ej barnpension)
Livränta (vissa undantag finns)
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ers. för merutgifter ska inte tas med)
Sjukbidrag
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Kontant arbetsmarknadsstöd
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
Familjebidrag i form av familjepenning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera.

Som inkomst räknas inte:
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Familjebarnsersättning (omkostnadsdelen)
Lånedelen av statligt studiemedel
Statligt studiestöd, jämlikt studiemedelsförordningen (bidragsdelen)
Invaliditetsersättning
Vårdbidrag av handikappat barn
Kommunalt bostadsstöd åt handikappade
Traktamente och reseersättningar
Försörjningsstöd
Etableringsersättning
Underhållsstöd

Frågor om avgiftsberäkningen kan ställas till administratör. Se kontaktuppgifter i högerspalt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24
Maximera
Återställ
Kontakt

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge