Nämnder

Vad gör nämnderna och vilka sitter med i kommunens nämnder?

Nämndernas funktion

De nämnder som utsetts har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska även genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har egen beslutanderätt i vissa frågor och under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun är en gemensam nämnd för barn och ungdom 0-19 år. Den ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Ledamöter

Ersättare

Torbjörn Gustafsson (C) Lenhovda

Erik Johansson (C) Lenhovda

Sophie Palm (C) Lenhovda

Annicha Wiktorsson Önnered (C) Fröseke

Isac Gillsjö (C) Fröseke

Johanna Habbe (C) Åseda

Anna-Lena Gustafsson (KD) Älghult

Oskar Löfsved (C) Åseda

Peter Skog Lindman (S) Åseda

Jim Johansson (S) Åseda

Peter Danielsson (S) Alstermo

Kasia Musial Lilja (S) Lenhovda

Marie Hammarström (S) Norrhult

Birger Johansson (S) Lenhovda

Matti Karlsson (S) Älghult

Lisbeth Nilsson (V) Lenhovda

Susanne Eriksson Andersson (V) Åseda

Tobiaz Kowalski (V) Norrhult

Andreas Prechel (SD) Norrhult

Robert Fredriksson (SD) Åseda

Kerstin Ljungqvist (SD) Åseda

Anders Ljunqvist (SD) Åseda

Krisledningsnämnden

För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

Ledamöter

Ersättare

Åke Carlson (C), Herråkra

Torbjörn Gustafsson (C), Lenhovda

Camilla Ymer (S), Norrhult

Peter Danielsson (S), Alstermo

Ingrid Hugosson (C), Åseda

Patrik Davidsson (C), Alstermo

Åke Axelsson (S), Älghult

Björn Bodén (S), Lenhovda

Kent Helgesson (MP), Norrhult

 Anders Ljungqvist (SD), Åseda

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bygglovsverksamhet, planverksamhet, kart-, mät- och GIS-verksamhet och energirådgivning.

Ledamöter

Ersättare

Ingemar Hugosson ( C), Åseda

Simon Wranå (C), Lenhovda

Viktoria Birgersson (C), Åseda

Magnus Gustavsson (C), Fröseke

Patrik Östangård (C), Lenhovda

Sven-Olof Engstrand (C), Lenhovda

Kent Bergqvist (S), Alstermo

Bjarne Svensson (S), Åseda

Björn Bodén (S), Lenhovda

Lars Pettersson (S), Alstermo

Roger Karlsson (LPOB) Åseda

Birger Johansson(S), Lenhovda

Kenneth Karlsson (Politisk vilde, SD mandat) Åseda

Rickard Revelj (SD), Åseda

Socialnämnden

Socialnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL). Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och för stöd och service till funktionshindrade enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för att lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst följs. Socialnämnden är också ansvarig nämnd enligt alkohollagen.

Ledamöter

Ersättare

Thomas Lindberg (C) ordförande, Norrhult

Sofia Cronholm (C), Lenhovda

Frida Sundqvist Hall (C), Åseda

Majvor Habbe (C), Åseda

Eva Palmqvist (C), Lenhovda

Roland Cronholm (C), Älghult

Sadiq Sahal (C), Lenhovda

Ann-Cathrine Åberg (KD), Alstermo

Lars-Erik Hammarström (S)
vice ordförande, Norrhult

Kasia Musial Lilja (S)

Peter Englén (S), Älghult

Elin Johansson (S), Lenhovda

Bjarne Svensson (S), Åseda

Martin Sjöblom (S), Åseda

Birger Johansson (S), Lenhovda

Lisbeth Nilsson (V), Lenhovda

Anna-Lena Rosander (V), Klavreström

Jörgen Lundberg (V), Lenhovda

Kerstin Ljungqvist (SD)

Susanne Karlsson
(Politisk vilde, SD mandat), Åseda

Matthias Sjöberg (Politisk vilde, MP mandat), Älghult

Richard Revelj (SD), Lenhovda

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförande av de allmänna valen, det vill säga, val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av kommunen eller landstinget för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning.

Ledamöter

Ersättare

Roland Cronholm (C), ordförande

Sven- Olof Engstrand (C), Lenhovda

Magnus Gustavsson (C), Fröseke

Vakant

Börje Melin (SD), Lenhovda

Anders Ljungkvist (SD), Åseda

Lars-Erik Hammarström (S), Nottebäck

Anders Nyberg (S), Klavreström

Bjarne Svensson (S), vice ordförande, Åseda

Lars Petersson (S), Alstermo

Överförmyndarnämnden

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen ska särskilt ses till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning.

Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionsnedsättningar inte kan tillvarata sina intressen.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

På Nybro kommuns hemsida finns mer information om Överförmyndarnämndens arbetelänk till annan webbplats