Efter bygglovet

Vad händer efter det att jag har fått bygglov eller gjort anmälan?

Tekniskt samråd

Om det krävs ska ett tekniskt samråd hållas inför startbesked. Du kommer då att få en kallelse från byggnadsinspektören.

Vid det tekniska samrådsmötet deltar byggherren, den kontrollansvarige samt de ytterligare personer som bedöms viktiga för arbetets genomförande. I samrådet ska projektet redovisas med beskrivningar och ritningar samt den kontroll av arbetena som byggherren avser att genomföra. Kontrollen ska redovisas av byggherren i ett förslag till kontrollplan.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla en kort beskrivning av projektet, byggherrens kontrollorganisation samt uppgifter om de kontroller som kommer att utföras. Dessutom anges vilka intyg, handlingar och anmälningar som ska inlämnas efter färdigställt arbete. I vissa fall kan riskanalys eller riskutredning och brandskyddsbeskrivning krävas.
Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Startbesked

För att få påbörja byggnadsarbetena måste byggherren ha fått ett startbesked. För detta krävs:

  • Att åtgärden kan antas uppfylla alla lag- och normkrav,
  • Ett bevis om byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd har visats upp om ett sådant krävs,
  • Ett skyddsrumsbesked har visats upp om ett sådant krävs och att en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp om sådan krävs.

Om arbetena påbörjas innan startbesked har erhållits kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

I de allra flesta fall kommer byggnadsinspektören att göra platsbesök minst en gång under byggtiden. Protokoll ska föras över platsbesöken. Vid behov kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om kompletterande villkor för åtgärderna eller kontrollen.

Slutsamråd

När byggnadsåtgärderna är avslutade, eller i det närmaste avslutade, ska ett slutsamråd hållas då man går igenom hur kontrollplanen och andra villkor har följts, avvikelser, kontrollansvariges utlåtande, dokumentation över besök på arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och förutsättningar för ett slutbesked.

Slutbesked

Med ett slutbesked godkänner miljö- byggnadsnämnden att byggnadsverket får tas i bruk.

Om en brist behöver avhjälpas eller en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett interimistiskt slutbesked ges. När sedan bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas frågan om slutbesked igen.

Om de delar av byggnadsverket som omfattas av startbeskedet tas i bruk innan det finns ett slutbesked skommer kommunen besluta om byggsanktionsavgift.

Är du färdig med byggnadsåtgärden?

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Blankett för begäran om slutbesked hittar du här. När slutbesked blivit utfärdat avslutas ärendet.