Hämtning

I vår kommun sorterar vi hushållsavfall i röda och gröna påsar och sophämtning sker normalt var fjortonde dag.

Röda och gröna påsar

Kärlavfall är det hushållsavfall som återstår när du har sorterat bort grovavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar.

  • Röd påse = restavfall
  • Grön påse = komposterbart avfall

Hushållsavfallet ska sorteras i röda och gröna påsar som du får av kommunen. Knyt påsarna med två knutar och lägg dem i sopkärlet, alla påsar i samma kärl. Det går också bra att använda plastkassen från affären eller köpta avfallspåsar istället för röd påse för restavfallet.

Sopkärlet töms normalt var fjortonde dag. Hämtning sker mellan 06.00 och 16.00.

Nya påsar

Du får nya rullar med röda och gröna påsar genom att knyta fast en påse av önskad färg runt sopkärlets handtag. Vid nästa sophämtning lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet

Placering av sopkärlet

Sopkärlet ska vara placerat på hårdgjord yta högst 10 meter från tomtgränsen. Vänd kärlet så att handtaget är riktat mot gatan för att underlätta för hämtningspersonalen.

Dragvägen för sopkärlet fram till sopbilen ska vara hårdgjord för att det ska vara enkelt att förflytta kärlet. Gång med lösgrus godkänns inte som underlag utan då får du själv rulla ut kärlet till tomtgränsen. På vintern måste hämtningsplatsen skottas och vid behov även sandas. Längre avstånd än 10 meter mellan sopkärlet och tomtgränsen medför gångavståndstillägg.

Står ditt sopkärl i fasadskåp måste du förse skåpet med en ramp som underlättar ut- och införsel av kärlet. Reglerna gäller även för verksamheter med soprum. För denna tjänst utgår placeringstillägg.

Fullständiga bestämmelser kring placering av sopkärl

Placering av sopkärlet

På tömningsdagen ska sopkärl i första hand stå vid tomtingången eller motsvarande plats som renhållningsfordonet kan köra fram till eller maximalt 10 meter från denna, alternativt på den plats som överenskommits med renhållaren. De abonnenter som betalar dragvägstillägg kan ha kärlet placerat på det avstånd som abonnemanget gäller. Även abonnenter som betalar dragvägstillägg ska uppfylla kraven på dragvägens skick och underhåll, se nedan.

Sopkärlets handtag ska vara vänt mot hämtningsriktningen och sopkärlets lock ska vara helt stängt. Tömt sopkärl lämnas där det hämtats med undantag för tillfälligt försvårande snö- eller nederbördsrelaterade situationer.

Dragväg

Dragväg är den sträcka som sophämtaren drar eller skjuter kärlet från hämtningsplatsen till sopbilens lastningsplats. Dragvägen ska bestå av ett jämnt hårdgjort underlag av asfalt, betong, markplattor eller grus som är så hårt packat att sopkärlets hjul inte sjunker ned i gruset.

Dragvägen ska hållas fri från hinder och trånga passager, snöskottad och halkfri. Lutningen bör inte överstiga 1:20 vilket innebär en maximal höjdskillnad på 10 centimeter på 2 meter. Dragvägens lutning får dock inte överstiga 1:12 vilket innebär en maximal höjdskillnad på 10 centimeter på 1,2 meter. Nivåskillnader som till exempel kantstenar ska slätas ut eller förses med ramp. Kantrampens lutning får inte överstiga 30 grader.

Placeringstillägg

Placeringstillägg betalas, enligt definitionen i renhållningstaxan, av den som har sitt kärl placerat på ett besvärligt ställe eller i ett stängt utrymme. För att sophämtaren ska kunna dra ut kärlet från till exempel ett sopskåp eller ett soprum måste utrymmet ha en höjd som medger att kärlet kan lutas. Kärlet ska alltså inte behövas dras ut i upprättstående läge. Nivåskillnader som till exempel trösklar ska vara försedda med en kantramp vars lutning inte får överstiga 30 grader.

Vid oenighet

Vid oenighet om dragvägens framkomlighet eller sopkärlets placering ur arbetsmiljösynpunkt är det alltid arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och råd som gäller.

Transportväg

Transportväg för sopbilen fram till hämtstället ska vara röjd från hinder till en bredd och höjd av minst 3,5 meter och minsta vägbredd ska vara 3,5 meter. Vägen ska ha tillräcklig bärighet för renhållningsfordonet och vara plogad vintertid och vid behov även halkbekämpad. Där det behövs ska det finnas möjlighet att vända fordonet på ett säkert sätt. Fordon ska inte behöva backa mer än några meter eftersom detta är ett riskfyllt körmoment.

I första hand ska renhållningsfordon kunna köra runt utan att backa (se skissen till vänster). Där detta inte är möjligt minimeras backning med en T-vändning (se skissen till höger).

Mått för vändradie för sopbil

Transportväg för sopbilen fram till hämtstället ska vara röjd från hinder till en bredd och höjd av minst 3,5 meter och minsta vägbredd ska vara 3,5 meter (se skiss nedan).

Angivna mått på höjden och bredden för att en sopbil ska få plats. Skiss.

Inkörning vid helgdagar

Inkörningar sker om röd dag infaller någon gång under tömningsveckan. Sophämtningen kan då bli tidigarelagd eller förskjuten en dag även om det är vardag då just ditt kärl normalt ska tömmas. Kom ihåg att ställa ut ditt kärl på morgonen dagen innan du normalt ska ha tömning så att det säkert står ute då sopbilen kommer!

Har sopkärlet inte blivit tömt?

Om Ohlssons av någon anledning inte har kunnat tömma sopkärlet lämnar de en lapp som talar om varför och vad du kan göra för att förhindra att det händer igen. Om sopkärlet inte blivit tömt men ingen lapp har lämnats anmäler du det till Kundtjänst, se högerspalten.

Märkning av sopkärl

Alla sopkärl är märkta med ett tagg-id och en signalkrets som är unik för varje kärl. Märkningen ser ut som en liten rund bricka och sitter på framsidan av kärlet. Varje gång kärlet töms registreras det i ett datasystem med datum och klockslag. Systemet innebär att du kan vara säker på att få den tjänst som du betalar för.