Före bygglovet

Innan du kan beviljas bygglov behöver du lämna in rätt handlingar till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Handlingar som krävs för beslut

Vilka handlingar som krävs varierar beroende på åtgärd. Nedan följer några exempel. Observera att ytterligare handlingar kan begäras. Blanketter finns under E-tjänster och blanketter.

Normal handläggningstid är maximalt 10 veckor. Men tiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor. Lämna alltid in kompletta handlingar för att underlätta granskningen av ditt ärende.

  • Ansökningsblankett med namnunderskrift. Blanketten är en beskrivning av projektet och information om vad ansökan gäller för typ av bygglov, exempelvis vilka färger byggnaden ska få i NCS-kod och försörjning av vatten och avlopp.
  • Situationsplan i skala 1:400 som redovisar samtliga byggnader, i en del fall kan en nybyggnadskarta krävas. Tillbyggnad markeras (skrafferas). Mått till minst två fasader från tomtgräns anges. Nuvarande och blivande nivåförhållanden ska framgå. Utfartsväg, parkering och uteplats markeras.
  • Fasadritning i skala 1:100 som redovisar nuvarande fasad (vid ombyggnad), samt planerade fasader vid om-, ny- och tillbyggnad.
  • Planritning i skala 1:100 som ska vara måttsatt.
  • Sektionsritning i skala 1:100.
  • Eventuell anmälan om kontrollansvarig.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Detta innbär att de ska vara ritade med linjal eller i ett dataprogram med svarta streck på ett vitt papper. Siffror och mått ska vara tydliga och ritningarna ska vara i skala. Var noga med att ange fastighetsbeteckning och skala.

Du kan se exempel på ritningar under Länkar längre ner på den här sidan.

Kartunderlag till situationsplan kan beställas från vår kart-, mät- och GIS-ansvarig.

Situationsplan inom detaljplanelagt område (kommunens primärkarta) har en fast kostnad på 500 kronor.

 

Ett beviljat bygglov innebär inte att åtgärden får påbörjas

Innan åtgärden får påbörjas krävs det ett startbesked. Om du påbörjar en åtgärd utan startbesked kommer kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

I vissa ärenden beviljas bygglov och startbesked samtidigt. I mer avancerade ärenden kommer du efter beviljat bygglov att få en begäran om komplettering inför startbesked där det står vilka handlingar som ska lämnas in för att startbesked ska kunna utfärdas. I vissa ärenden krävs det även ett tekniskt samråd innan startbesked kan utfärdas.

Att byggherren får ett startbesked innebär att miljö- och byggnadsnämnden har godkänt att en eller fler åtgärder får påbörjas, eftersom nämnden har bedömt att dessa kommer att uppfylla de krav som ställs på en byggnads egenskaper.

Kontrollplanen måste fastställas

Genom startbeskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, utifrån det som kommit fram i det tekniska samrådet eller i handläggningen av ärendet.

Startbesked kan innehålla särskilda villkor

Beslutet kan även innehålla villkor för att få påbörja åtgärderna att en kompletterande grundundersökning måste göras eller att vissa tekniska lösningar måste redovisas tydligare.

I startbeskedet bestäms också villkor och en ungefärlig tidpunkt för utstakningen om det behövs.

Beslutet kan också behandla vilka kompletterande handlingar som måste lämnas in.

Startbesked även för mark- och rivningsåtgärder

En stor ändring är att start- och slutbesked även behövs för mark- och rivningsåtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan vägra att skriva ut ett startbesked. Det kan till exempel hända om byggherren, trots miljö- och byggnadsnämnden påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett vägrat startbesked kan naturligtvis överklagas.

Kontrollplan/kontrollansvarig

En kontrollansvarig (tidigare kallad kvalitetsansvarig) som är certifierad krävs i de flesta fall när man ska uppföra en byggnad.

En kontrollansvarig behövs inte vid små ändringar av till exempel en- eller tvåbostadshus, om miljö- och byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Förslag till kontrollansvarig ska anges av byggherren i ansökan om bygglovet. I beslutet om bygglov ska det framgå vem som är kontrollansvarig (KA).

Det är du som byggherre som ska anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig (KA) ska i sin roll medverka till att gällande bestämmelser följs så att en byggnad uppfyller samhällets olika krav. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge.

Vad gör den kontrollansvarige?

En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

En kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. Dessa krav ska styrkas genom certifiering via ett ackrediterat certifieringsorgan eller att personen uppfyller motsvarande krav i EU eller inom EES-området.

Självständig roll

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Uppgifter

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre med att ta fram förslag till kontrollplan och se till att planen och de bestämmelser som gäller följs. Han/hon ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
Den kontrollansvarige ger också utlåtande som underlag till slutbeskedet som du ska ha innan du kan flytta in i byggnaden.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats.