Marklov

Marklov krävs för schaktning och fyllning inom planlagt område som medför att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter. Detta gäller under förutsättning att det det inte finns en angiven höjd i gällande detaljplan.

Miljö- och byggnadsnämnden får i detaljplan besluta att marklov krävs för trädfällning.

För mer information om vilka handlingar som krävs vänligen kontakta vår byggnadsinspektör.

Observera att ett beviljat marklov innebär inte att åtgärden får påbörjas utan startbesked.