Riva, rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser.

Vid rivning utom detaljplan kan det krävas en anmälan. Du kan läsa mer om anmälningsplikt på sidan om anmälningspliktiga åtgärder:

Anmälningspliktiga åtgärder

Handlingar som krävs för ansökan:

  • Underskriven ansökningsblankett. Du hittar blanketten under E-tjänster och blanketter.
  • Situationsplan där byggnaden/byggnadsdelen som ska rivas markeras
  • Foton
  • I vissa fall kan även anmälan om kontrollansvarig krävas

Observera att

Rivningsarbetet inte får påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har beviljat startbesked.

Inför startbesked ska en rivningsplan med tillhörande materialinventering redovisas. Dettta gäller även om åtgärden endast är anmälningspliktig.