Grundsärskola

Undervisningen på grundsärskolan anpassas efter varje elevs speciella behov och förutsättningar.

Barn och ungdomar som inte kan följa grundskolans kursplan erbjuds skolgång i grundsärskolan. I grundsärskolan utgår man ifrån att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och de får stöd på den nivå de befinner sig. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Klasserna i grundsärskolan är små.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. När beslut fattas om att en elev ska tas emot i grundsärskolan beslutas också om vilken kursplan (grundsärskolans eller träningsskolans) eleven ska följa.

Grundsärskolan är nioårig. Om en elev efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås, har eleven rätt att få ytterligare två skolår på sig för att slutföra utbildningen.

Läroplan och kursplan

Grundsärskolan har en egen läroplan och en kursplan som utgår från varje elevs förutsättningar. Kursplanen för grundsärskolan omfattar samma ämnen som grundskolan utom språkval. Efter avslutad skolgång får eleven ett intyg, vilket kan kompletteras med ett allmänt studieomdöme.

Vårdnadshavare och elev kan begära att få betyg, som sätts i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin. Betyg sätts från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 när ett ämne har avslutats. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.

Träningsskolans kursplan innehåller fem undervisningsområden

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Betyg sätts ej i träningsskolan.

Grundsärskolans placering

Grundsärskolan är placerad i Lenhovda. Högstadieeleverna får en del av sin undervisning i Älghult.

Lyssna