Älghultskolan 7-9

Älghultskolan

Den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Älghultskolans lilla format ger oss stora möjligheter att se och lära känna varandra. Det gör att vi får god stämning mellan personal och elever.

Vårt uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolans ledning, lärare, elevhälsoteam och övriga medarbetare arbetar ständigt för en högre måluppfyllelse, både vad det gäller kunskapsmål och sociala mål. För att nå detta har varje medarbetare alltid eleven i centrum.

Alla elever har rätt att känna sig viktiga, därför är medinflytande viktigt för oss. Våra elever ska ha inflytande över sitt lärande; de ska kunna påverka arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Eleverna ska också kunna påverka genom regelbundna klass- och elevrådsmöten. Dessutom har varje klass elevskyddsombud som har till uppgift att representera eleverna i frågor som berör deras arbetsmiljö.

Skolans likabehandlingsplan ligger till grund för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Föräldrarnas roll i skolan är viktig. Vi samverkar med föräldrar för att utveckla Älghultskolan i positiv riktning. För att få en så god dialog som möjligt med er föräldrar behöver vi olika forum för möten. Föräldrarådet är ett samtalsforum där skolledning och representanter för föräldrar kan träffas för att samtala kring verksamheten och dess utveckling.

Information om obligatorisk lovskola

Enligt lag är alla grundskolor som har elever i årskurs 8 och 9 ålagda att erbjuda lovskola till de elever som inte uppnår en behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

En behörighet till ett nationellt yrkesprogram innebär att eleven har minst fem stycken godkända betyg (lägst betyget E) förutom kärnämnena matematik, svenska eller svenska som andra språk och engelska, sammanlagt åtta stycken godkända betyg. Lovskolan ska omfatta 50 timmar och de ska förläggas under juni månad.

Vi är i planeringsfasen av vår lovskola och behöver veta senast den 15 maj om ditt barn ska delta på lovskolan. Om eleven når betyg att uppnå en behörighet till ett nationellt yrkesprogram eller motsvarande krav för en elev i årskurs 8, så är lovskola inte aktuellt.

Anmäler ni ert barn till lovskola, blir anmälan bindande med gällande skollag (2010:800) under denna period. Eleven väljer då i samråd med sina lärare, ett kärnämne som ska läsas under lovskolan. När eleven bedöms klar med ämnet prövas eleven mot alla kunskapskrav i det aktuella ämnet. Eleven läser alltså inte in ”rester” eller enskilda kunskapskrav. Lovskolan får avbrytas tidigare om syftet med undervisningen uppnås på kortare tid än de 50 timmarna.

  • Lovskolan kommer att ges: 15–18/6 och 22–26/6.
  • Tiden är klockan 08:45 –15:00 samtliga dagar. Obligatorisk närvaro!
  • Lovskolan hålls i Åseda och lokal meddelas senare.
  • Skolan serverar lunch.

Frågor

Vid frågor om lovskolan kontakta

Katja Schönbeck
Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0474–476 43
E-post: katja.schonbeck@uppvidinge.se


Anmälan till lovskola

Fyll i anmälan härPDF