Åsedaskolan F-6

Åsedaskolan

På Åsedaskolan F-6 har vi som övergripande mål att tillsammans arbeta för att alla elever ska få en bra omsorg och skoltid där de kan utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar.

Vår skola har en hälsoprofil, vilket betyder att vi från olika perspektiv arbetar för att eleverna ska trivas och må bra.

För att öka delaktigheten och påverka frågor rörande trivsel och miljö samt vara en länk mellan vårdnadshavare och skola, har vi ett skolråd som träffas två gånger per termin. I skolrådet sitter representanter för skolan och vårdnadshavare. I tryggshetsteamet finns rastvänner som arbetar med trivsel och trygghet på rasterna. 

På Åsedaskolan F-6 finns policy-dokument för läxor, likabehandlingsplan och plan för utveckling av elevernas kunskaper. Våra lärandematriser syftar till att tydliggöra, konkretisera och göra kunskapskraven mer lättförståeliga för elevernas lärande och utveckling. Om en elev riskerar att inte nå målen finns skolans elevhälsoteam som ger stöttning och hjälp med studieplan, studieplan och uppföljning. Hos oss är det en självklarhet att eleverna får en smidig övergång mellan de olika utbildningsstadierna.