Händelser i stort och smått

Här hittar du ett axplock av minnen och händelser från Uppvidinge kommuns historia, med start vid kommunsammanslagningen 1971. Händelserna är hämtade från kommunarkivet.

Lenhovda Tingshus. Foto: Alexander Hall

Lenhovda Tingshus förklarades som byggnadsminne 1975.

1971 - Uppvidinge kommun bildas

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge.

Den 26 januari 1971 hölls det första sammanträdet med kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun efter sammanslagningen.

1971 var ett händelserikt år i Uppvidinge. Några av händelserna och besluten beskrivs här:

 • I början av 1971 togs äntligen det första spadtaget för bygget av Alstermo Sporthall. Planer på att bygga sporthallen hade funnits ända sedan 1950-talet.
 • Landshövding Lars Eliasson gjorde en rundresa i Uppvidinge kommun och gjorde industribesök i alla samhällen i slutet av februari.
 • Kommunfullmäktige beslutar i mars att det ska finnas fyra brandstationer i Uppvidinge kommun.
 • Kommunen insåg att turismen och fritidsverksamheten blir alltmer viktiga faktorer.
 • Sjukvård och äldrevård var två områden som behövde stora satsningar.
 • Fler och fler började besöka Lenhovda bibliotek som låg i en källare i ett hyreshus, och det beslutades att även Norrhult skulle få ett kommunalt bibliotek.
 • Under våren hölls många möten om var kommunhuset skulle placeras, i Lenhovda eller Åseda. Till slut gjordes Åseda kommunhus om till Uppvidinge kommunhus och behövde snart en tillbyggnad.
 • Under senare delen av året byggdes en ny gymnastikhall i Åseda och den användes flitigt redan från början. Snart stod även nya daghemsavdelningar och nya förskolor klara i Åseda.
 • Länsmyndigheter med landshövdingen i spetsen ansåg att Åseda skulle bli kommunens centralort.
 • Under hösten blev Älghultskolans tillbyggnad klar.
 • Det klarnade kring hur Uppvidinge kommuns förvaltning skulle se ut. Kansliet placerades i Åseda, byggnadsavdelningen ombildades och utökades med tekniska avdelningen och placerades också i Åseda. Skolans förvaltning stannade i Älghult och socialförvaltningen blev kvar i Lenhovda.

1972 - Alstermo sporthall invigs

I januari 1972 invigdes Alstermo sporthall med pompa och ståt. Invigningen fick en festlig upptakt och inramning med hjälp av Älghults Musikkår. Invigningstalet hölls av ordföranden för fritidsnämnden. Efter invigningsceremonin hölls gymnastikuppvisningar.

Förslaget om en ny sporthall väcktes redan1952, men först 1968 satte Hohultslätts företagarklubb fart med planerna. Sporthallen blev en storsatsning som kostade 1 130 000 kronor.

1972 - Lindshammar är kommunens främsta turistmål

Lindshammar Glasbruk producerade glas i många färger och former och i olika format. Allt från den minsta lilla vas, till stora prydnader. Lindshammar var ”Glasbruket med färg” och en egen karaktär. Den minsta lilla vasen som var lagom att ha till snödroppar kostade tre kronor.

Glasobelisken vid Sergels torg i Stockholm är den största, pampigaste och mest kända produktionen från Lindshammar Glasbruk. Den formgavs av skulptören och konstnären Edvin Öhrström och invigdes 1974.

Lindshammar Glasbruk 1972. Foto.

1975 - Lenhovda Tingshus förklaras som byggnadsminne

Uppvidinge kommun ansåg att Lenhovda Tingshus borde skyddas och att tingssalen skulle K-märkas. Man ansåg det var viktigt att bevara tingshuset för framtiden. 1975 beslutade Riksantikvarieämbetet att Lenhovda Tingshus skulle bli en statligt skyddad byggnad och den förklarades som byggnadsminne. I en utredning från 1960-talet, författad av notarie Bredberg-Olsson, anges att tingshuset i Lenhovda var det äldsta i Sverige som då var i bruk.

Gravfältet och tingstraditionen tyder på att Lenhovda var ett fäste för gammal kultur och tradition i Uppvidinge gamla härad.

Lenhovda Tingshus. Foto: Alexander Hall

1975 - Uppvidinge får ett kommunvapen

De styrande i Uppvidinge kommun ansåg att det var viktigt att få ha ett kommunvapen. Ansökan om ett kommunvapen går till Riksarkivets heraldiska sektion och sedan är det regeringen som slutgiltigt beslutar. Uppvidinge kommuns önskan var att få använda det gamla häradsvapnet, vilket hade sitt ursprung flera hundra år bakåt i tiden. Det användes 1568 då folket svor trohetseden till hertigarna Johan och Karl vid planerna att störta brodern, Erik X1V.

Uppvidinge kommun fick använda det gamla häradsvapnet, med vissa förändringar i färg och form eftersom kommunens område inte helt överens med häradets. Därför tillkom en röd bård. Uppvidinge nya kommunvapen fick följande beskrivning: "I fält av guld inom en röd bård en tvåbladig röd ört med klocklik kalk". I vapnet finns en liljeliknande ört, som inte har gått att identifiera rent botaniskt. Tanken med vapnet var att det skulle markera kommunens profil utåt och förmedla en hemortskänsla.

Du kan läsa mer om kommunvapnet på följande sida:

Kommunens vapen

Uppvidinges kommunvapen

1979 - Uppvidinge inrättar ett kulturstipendium

1979 var det premiär för Uppvidinge kommuns kulturstipendium. Stipendiet inrättades för att uppmärksamma de personer som på olika sätt betydde mycket för kulturen i kommunen.

Den förste stipendiaten var Sven Blomén från Älghult. Han var en av bygdens verkliga profiler och en stark företrädare bland annat för hembygdsrörelsen. När Uppvidinge kommun bildades föreslog han att kommunen skulle heta Uppvidinge efter häradets namn. Ett neutralt och passande namn för de fyra kommuner som skulle slås samman till en.

1980 - Ny skola och nytt bibliotek i Lenhovda

1979 revs den gamla skolan och året därpå byggdes den nya skolan. Eftersom det fanns behov av ett större bibliotek byggdes det ett nytt i anslutning till skolans lokaler.

Nya skolan och biblioteket i Lenhovda 1980. Tidningsurklipp.

1981 - Profilgruppen startar produktionen

Det här året tog Profilgruppen steget från planering till produktion. Spänningen var stor när pressen skulle provköras för första gången och när den allra första profilen skulle matas fram.

Förhoppningen var att Profilgruppens etablering skulle vara början till en ny och mer positiv industristruktur i Uppvidinge. Företaget hade ett av Europas modernaste pressverk för aluminiumprofiler.

1985 - Storasjöområdet blir naturreservat

I Storasjöområdet väntar storskogen. Det är ett av Kronobergs läns största naturreservat med 1 432 hektar och ligger i Uppvidinge kommun. Ett skogslandskap med våtmark och kvartära landformer samt urskogsområde. Här går det att vandra längs stigar i omväxlande skogs- och myrmarker eller klättra upp i utsiktstorn för att kika efter olika fåglar.

Storasjö. Foto.

1985 - Sävsjöströms järnväg läggs ner

Godstrafiken lades ner 1983 mellan Orrefors och Sävsjöström. All persontrafik lades ner år 1985. Rälsen mellan Orrefors och Sävsjöström togs bort 1989. Efter att Statens Järnvägar elektrifierade Kalmar-Alvesta 1955 förlorade linjen allt mer trafikunderlag och det gjordes inga ytterligare investeringar.

1989 - Första numret av Uppvidinge Tidning

Uppvidinge Tidning, med Louise Wargklev som ansvarig utgivare, startade 1989 och det första numret kom ut i februari.

Tidningen har därefter kommit ut varje månad – från början med tio nummer per år och därefter med elva nummer (alla månader utom juni).

Uppvidinge Tidning prioriterar det lokala och lyfter fram det som är positivt i bygden.

1989 fanns inte internet som idag. Alla bilder fotograferades i svartvitt och framkallades för hand hos Konny på Södrings i Tingsryd eller hos Ingold på Åseda Foto. Texter skrevs manuellt på maskin för att skickas till korrekturläsare på Smålänningen, där Uppvidinge Tidning trycktes 1989.

2000 - Uppvidinge bäst på nyföretagande

34 nya företag startades i kommunen under det första halvåret och med det låg Uppvidinge i topp av landets industrikommuner. Ökningen låg på 79 procent jämfört med samma period året dessförinnan.

Företagsklimatet är viktigt och det är gott i Uppvidinge menade Sigvard Svensson, som var kommunchef och näringslivsansvarig. Här finns en företagarkultur inom både handel och industri. Uppvidinge kommun hade lägst arbetslöshet i hela länet. Samarbetat mellan kommunledning och näringsliv gav en god miljö för företag att slå rot och växa i. Uppvidinge hoppades även på en ökad inflyttning och en sådan verkade vara på gång.

2001 - Räddningstjänsten Östra Kronoberg bildas

Det var ont om kompetenta chefer inom räddningstjänsten i Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För att lösa detta ville kommunerna skapa ett kommunalförbund för sin räddningstjänst.

Samordningen innebar kanske ingen direkt besparing, men för samma pengar som tidigare fick man en bättre lösning. Det söktes efter en gemensam förbundschef med brandingenjörs- eller brandmästarexamen. Två tjänster skulle finnas på ett gemensamt förbundskansli och ute i kommunerna skulle samtliga kårer finnas kvar.

Förändringen skulle beröra endast den högsta ledningsfunktionen och den befälsberedskap som skulle inrättas gemensamt. Inga kårer rationaliserades bort när det nya förbundet bildades, vilket gjorde att brandmännen på de totalt 15 kårerna eller brandvärnen reagerade mestadels positivt. I Uppvidinge fanns sammanlagt fyra räddningskårer 2001.

2002 - Järnvägen i Åseda läggs ner

Den sista tåglinjen mellan Åseda–Vetlanda och Vetlanda-Åseda drogs in sommaren 2002.

Jönköpings Länstrafik hade då inget intresse av att driva tåglinjen och klippte därmed av en stor del av kontakterna mellan Vetlanda och Uppvidinge kommuner. Det hade varit många nedläggningsförslag de gångna åren, men år 2002 var det svårt att finna någon annan lösning.

Efter beslutet att lägga ner järnvägen krävdes snabba insatser för att få vägen klar för busstrafik. Buss från Åseda till Vetlanda via Nottebäck tog 60-70 minuter. Vissa turer gick via Hultanäs med en restid på cirkaa 45-60 minuter. Det kan jämföras med tåget som tog 32 minuter för samma sträcka. Den 16 juni kom den nya tidtabellen och då kom inga mer tåg till Åseda.

I boken Järnvägarna i Åseda 1902-2002, av Thorsten Magnusson, finns en lång bildberättelse om järnvägars historia samt om äldre bostadshus, industrier och affärsverksamhet utmed järnvägsområdet.

Järnvägsstationen i Åseda. Foto.

2005 - Bygget av Hälsans Hus påbörjas

År 2005 startade byggnationen av Hälsans Hus i Åseda. Många grupper var verksamma för att samla in medel till denna byggnation. Redan vid bildandet av samhällsgruppen Offensiva Åseda år 1996 kom frågan upp om ett Hälsans Hus. Projektet var under nio års tid en av de viktigaste samhällsinsatserna och målet var bland annat att skapa ett friskvårdscentrum. Hälsans Hus har för närvarande en 25 metersbassäng, gym, gruppträning, padelbanor samt utrymme för sjukgymnastik.

Hälsans hus i Åseda. Foto.

2010 - Kvalitetslyft i skolorna

Uppvidinge kommun klättrade 157 placeringar på kommunrankningen i Öppna jämförelser när det gällde grundskolan. I Kronobergs län var Växjö bäst men Uppvidinge kom på andra plats. Sett över hela Sverige var andelen elever som nått målen i alla ämnen den högsta sedan år 1998 och Uppvidinge följde den trenden. Året dessförinnan låg Uppvidinge på plats 265 i det sammanvägda resultatet av slutbetyg och ämnesprov. År 2010 låg Uppvidinge kommun på plats 108. Klättringen på rankingen berodde på att Uppvidinge kommun medvetet hade jobbat med att höja kvaliteten.

2012 - Nya Folkets hus i Fröseke invigs

Det nya återuppbyggda Folkets hus i Fröseke invigdes den 5 juni 2012. Folkets hus i Fröseke har råkat ut för två bränder genom åren; 1983 och 2010.

Det första Folkets hus i Fröseke byggdes 1945 och var då en park med dansbana. På 1950-talet planerades för ett nytt Folkets hus, vilket senare byggdes upp och invigdes 1966. Där fanns även på den tiden en lokal som användes som en gymnastiklokal av Fröseke skola som låg bredvid. År 1983 brann det ner till grunden på grund av överhettning i en likriktare till den ena projektorn.

1984 invigdes ett nytt Folkets hus som blev något större. Branden 2010 berodde på isolationsfel i en kabel till en evakueringsfläkt på taket. Återuppbyggnaden har skett delvis ideellt och det nya Folkets hus stod klart 2012. Lokalerna är ljusa och fräscha och uppdelade i ett kök, ett serveringsrum, en samlingslokal, ett konferensrum och en välkomnande entré.

2014 - Ziplinebanan invigs

Efter två års byggande invigde Little Rock Lake 2014 sin unika ziplinebana i skogarna utanför Klavreström.

Banan är fördelad på olika stationer belägna på varierande höjd och olika längd på ziplinorna. Allt för att få känna och uppleva de fartfyllda åken i naturen. Mellan torn och plattformar och träd tar man sig fram genom skogen och högt däruppe väntar en milsvid panoramautsikt över det vackra landskapet. 2016 fick Little Rock Lake ta emot ett hederspris i entreprenörskap, med motiveringen att Little Rock Lake är en förebild och inspirationskälla för andra entreprenörer. Priset delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

2018 - Bränder och torka

2018 hade vi en sommar med svår torka, vilket gjorde att det blev många brandutryckningar i samband med svåra bränder på olika håll i kommunen. Många gräs- och skogsbränder flammade upp och räddningstjänsten arbetade intensivt med släckningsarbetet.

Både i juni, juli och augusti förekom skogsbränder. De största bränderna inträffade i juli i följande områden:

 • Gassgöljehult, Åseda
 • Nymåla, Klavreström
 • Norramåla, Älghult
 • Linneberga, Åseda
 • Brogården, Alstermo

Totalt var det ett 50-tal skogsbränder i Sverige år 2018 och det brann ner runt 25 000 hektar skog. Det riktigt stora brandåret historiskt var 1888, då det brann ner 250 000 hektar skog i Sverige.

Under 2018 var grundvattennivåerna väldigt låga och många fick använda sitt vatten sparsamt. Uppvidinge var en av kommunerna i Kronobergs län som deltog i dricksvattenkampanjen ”Vattensmart” med goda råd om hur man kan spara på vattnet. Goda vattenvanor krävdes för att hushålla med dricksvattnet.

Räddningstjänstens fordon. Foto.

Vill du läsa om ännu fler händelser?

Vi har samlat händelser från kommunarkivet för dig som vill fördjupa dig ännu mer i kommunens historia:

Uppvidinge kommun 1971-2021 Händelser i stort och smått från kommunarkivet Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.