Frågor och svar till vårdnadshavare om coronaviruset

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom. Ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter, enligt Folkhälsomyndigheten. Du ska därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt. Vänta minst två dygn efter barnet blivit friskt innan hen går till skolan.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått minst sju dygn sedan de första symtomen kom, detta gäller oberoende om testning har utförts eller inte.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndigheten: Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolebarn behöver oftast inte testas för covid-19

Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan, om smittskyddsläkaren i regionen rekommenderar det.

Om prov är taget och är negativt kan barnet återgå till förskolan när allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

Om prov för pågående covid-19-infektion är taget och är positivt bör barnet stanna hemma från förskolan minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dygn efter de första tecknen på symtom.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått minst sju dygn sedan de första symtomen kom, detta gäller oberoende om testning har utförts eller inte.

Vilka åtgärder gör våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?

Om en person i familjen är sjuk, måste alla stanna hemma då?

Ja, om en person i ett hushåll har covid-19 rekommenderas övriga i hushållet att stanna hemma från jobb, skola och förskola. Detta gäller såväl vuxna som barn i alla åldrar.

Tillägget om att det gäller även mindre barn publicerades av Folkhälsomyndigheten den 1 december 2020:

Folkhälsomyndigheten: Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma från skolan?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Undantaget är om någon annan i hushållet har covid-19. Då rekommenderas att barnet ska stanna hemma. Se ovanstående fråga och svar.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Läget kan komma att ändras utifrån hur utvecklingen ser ut och utifrån myndighetsbeslut.

Vad gäller för vård av barn vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan coronaviruset - det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt barn är infektionskänsligt och jag känner mig orolig. Vad ska jag göra?

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Vad händer med förskoleplatsen/fritidshemsplatsen om jag är korttidspermitterad?

Om du som vårdnadshavare är korttidpermitterad behåller barnet sin plats på förskola alternativt fritids och du kan lämna ditt barn på de vanliga tiderna som du brukar ha. Du betalar samma avgift som tidigare.