Faderskap

På individ- och familjeomsorgen utreder och fastställer vi faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Enligt lag har barn rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka som är föräldrar. Barn får då bland annat rätt till försörjning och arv från föräldrarna.

Föräldraskapsbekräftelse görs endast då föräldrarna inte är gifta. Är föräldrarna gifta registreras maken automatiskt som far till barnet. Fastställande av faderskap/föräldraskap görs på socialkontoret i Lenhovda. Fastställande kan också ske via dom i domstol. När föräldrarna är fastställda har barnet samma juridiska rättigheter som barn till gifta föräldrar. Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning pratar man istället för faderskap om föräldraskap.

Bekräftelse av fader- eller föräldraskap

När kvinnan fått barn skickar Skatteverket en underrättelse till den kommun där barnet är folkbokfört. Inom ett par veckor kommer en handläggare på socialkontoret i Lenhovda at skicka en kallelse till modern där hon ombeds ta kontakt med handläggare. Modern kommer då att få frågor om vem som är den andre föräldern, dennes personnummer, vart barnet föddes och vad barnet vägde. Detta är för att underlätta när själva bekräftelsen ska ske. Tid bokas sedan för ett möte där båda föräldrarna skriver på bekräftelsen. Vid de tillfällen där föräldrarna inte kan närvara samtidigt måste fadern skriva på innan modern.

Sammanboende föräldrar

Olikkönade par som bor tillsammans och är skrivna på samma adress besöker tillsammans socialkontoret för att skriva på bekräftelsen. En förutsättning för detta är att paret är överens om att barnet är deras gemensamma.

Det går att bekräfta föräldraskapet redan under graviditeten. Kontakta socialkontoret i dessa fall.

Om ni inte är överens om föräldraskapet gör socialförvaltningen en så kallad utredning för att fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

Gemensam vårdnad

I samband med faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna anmäla om gemensam vårdnad. När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Om ni inte anmäler om gemensam vårdnad får modern automatiskt ensam vårdnad.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller bor tillsammans men är skrivna på olika adresser gör socialförvaltningen en föräldraskapsutredning för att fastställa föräldraskapet. Bekräftelsen görs på socialkontoret.

Samkönade par (kvinnor)

När två kvinnor får barn tillsammans räknas moderns registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om:

  • Befruktningen skett på ett svenskt sjukhus.
  • Moderns partner har samtyckt till behandlingen.
  • Det är sannolikt att barnet har kommit till genom befruktningen på sjukhuset.

Föräldraskapet fastställs då på samma sätt som för olikkönade ogifta par. Samtidigt som bekräftelsen sker kan ni också anmäla om gemensam vårdnad.

Om befruktningen har skett på ett annat sätt än genom ett svenskt sjukhus görs en utredning för fastställande av föräldraskapet. Den andra partnern kan bli förälder i juridisk mening genom adoption. Ansökan görs då hos tingsrätten som begär ett yttrande från socialtjänsten.

Faderskapstest

Om det råder osäkerhet eller oenighet kring vem som är fader till barnet kan en DNA-undersökning göras. Socialtjänsten gör då en utredning samt utför DNA-test som visar vem som är fader till barnet.