Vårdnad, boende, umgänge

Vi kan ge stöd och hjälp när det gäller frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad av barn

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och en skyldighet att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. Föräldrar har vårdnaden om sina barn tills de fyller 18 år.

Enskild eller gemensam vårdnad

Oftast är barnets båda föräldrar vårdnadshavare och har då gemensam vårdnad. Utgångspunkten är att gemensam vårdnad i regel är det bästa för barnet då det understryker vikten av båda föräldrarnas delaktighet i barnets fostran.

En förälder kan ha ensam vårdnad om barn. Enligt Föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar för att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern.

När föräldrar inte är överens

Lyckas man inte lösa problemen på egen hand finns det hjälp att få. Individ- och familjeomsorgen kan erbjuda samarbetssamtal. Samtalen tar sikte på att hitta lösningar och komma överens om frågor som rör parets barn.

Om inte föräldrarna hittar lösningar eller kommer fram till någon överenskommelse kan de vända sig till tingsrätten för att få sin sak prövad. Tingsrätten kan i dessa fall begära att en utredning om vårdnad, boende eller umgänge genomförs av handläggare på individ- och familjeomsorgen.

Vad gör kommunen? 

  • Utför utredningar om vårdnad, boende och umgänge (på uppdrag från domstol).
  • Erbjuder samarbetssamtal.
  • Medverkar till avtal om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av socialnämnden och är att jämställa med en dom från domstolen).

Samarbetssamtal

Vi kan anordna samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar som i första hand behöver hjälp att bearbeta sin vuxenrelation bör dock vända sig till familjerådgivningen.

Avtal

Vi kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att göra ändring av den juridiska vårdnaden, till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad, kan ett avtal mellan föräldrar godkännas av socialnämnden om det bedöms vara till barnets bästa. I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva komma överens om olika lösningar. Vid behov kan avtal upprättas och godkännas även gällande boende och umgänge.