Hemgångs­stödjande team

Hemgångsstödjande team finns för att öka tryggheten för den enskilde i det egna hemmet under en kortare period.

Det hemgångsstödjande teamet arbetar intensivare och i kortare tidsperioder med personer som har tillfälligt behov av extra stöd, hjälp och träning. Om behov finns kan teamet möta upp i bostaden efter till exempel sjukhusvistelse och hjälpa till första tiden hemma, eller följa med vid hemgång efter en vistelse på tillfällig plats.

Syftet är att öka tryggheten för den enskilde i det egna hemmet. Teamet arbetar tillsammans med den enskilde i upp till tre veckor. Därefter tar ordinarie hemtjänst och hemsjukvård över om behov av hjälp fortfarande kvarstår.

Teamet består av sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor och samverkar med biståndshandläggare. Biståndshandläggare bedömer och fattar beslut om hemgångsstödjande teamet som en insats i samråd med de övriga professionerna i teamet om behov finns. Om inte finns ordinarie hemtjänst och hemsjukvård att tillgå.