Fastigheter och lantmäteri

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillgång till hela kartdatabasen och har kontakt med lantmäteriet. Vi ansvarar för diverse juridiska handlingar så som nyttjanderättsavtal.

På miljö- och byggnadsförvaltningen har vi tillgång till en digital kartdatabas över kommunens nio tätorter med en area på 3 500 hektar. Kartdatabasen ligger till grund för olika kartprodukter såsom grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor, markägarkartor, adresskartor, turistkartor, andra specialkartor och projekteringsunderlag. Kartdatabasen uppdateras kontinuerligt med fastighetsgränser och ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar, servitut och detaljer såsom hus, slänter, anläggningar, höjduppgifter med mera.

Vi medverkar vid fastighetsbildning, avstyckningar och fastighetsregleringar inom planlagt område och är kommunens ombud i lantmäteriförrättningar.

Vi ansvarar även för juridiska handlingar i samband med markaffärer inom planlagt område samt servitut och nyttjanderättsavtal. Andra verksamhetsområden är adressregister och byggnadsregister vid fastighetsdatasystemet, utsättningar, inmätningar och avvägningar samt fastighetsförteckningar.

Verksamhetens hjälpmedel består av en totalstation Topcon PS-103A samt GPS Topcon FC-336 med Nätverks-RTK och tillhörande fältdator. De programvaror vi använder oss av för beräkning, kartuppbyggnad och för att hantera övrig geografisk information är Adtollos Topocad samt VA-utvecklings MyCarta.

För utskrift har vi en A0-Bläckstråleplotter i färg samt en A3-färglaser.

Lyssna