Modersmål, hemspråk

Elever med annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i skolan. Syftet med undervisningen är att eleven ska utveckla kunskaper i sitt modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gör det lättare att lära sig andra språk. Modersmål ges från förskoleklass till gymnasiet.

Undervisningen sker i nära anslutning till att ordinarie skoltid är slut och kursen är valbar. Modersmålskurserna följer läroplaner och eleven får betyg i ämnet från och med årskurs 6.

Rätt till modersmålsundervisning och ansökan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i det språket, om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Bedöms eleven ha alltför bristfälliga kunskaper i sitt språk kan rektor besluta att eleven ska avbryta undervisningen. Rätt till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen.

Skolan ska vid terminsstart informera elever om möjlighet att läsa modersmål. Ansökningsblankett kan laddas genom kommunens e-tjänst. Komplett ifylld blankett lämnas till skolans rektor. Modersmålsundervisning kan komma att erbjudas på annan skola och på annan ort än den eleven vanligtvis befinner sig på.

Ansökan och antagning till modersmålsundervisning sker löpande under läsåret. Skolan tar emot ansökningar för samtliga språk, men för att undervisning ska påbörjas måste en språkgrupp bestå av minst fem elever och att lämplig lärare finns tillgänglig. Undantag gäller för elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska) och för adopterade barn och ungdomar som har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder då modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever i en språkgrupp. Dock måste det finnas lämplig lärare att tillgå.