Modersmål, hemspråk

Elever med annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i skolan. Modersmålet har stor betydelse för barns och ungdomars språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Modersmålsundervisning ges från förskoleklass.

Undervisningen sker i nära anslutning till att ordinarie skoltid är slut och kursen är valbar. Modersmålskurserna följer läroplaner och eleven får betyg i ämnet från och med årskurs 6.

Rätt till modersmålsundervisning och ansökan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska kan läsa modersmål, förutsatt att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Rätt till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen.

Skolan informerar eleven om möjligheten att läsa modersmål och hur man ansöker. Modersmålsundervisning kan komma att erbjudas på annan skola än den eleven vanligtvis befinner sig på.

Ansökan och antagning till modersmålsundervisning sker löpande under läsåret. Skolan tar emot ansökningar för samtliga språk, men för att undervisning ska påbörjas måste en språkgrupp bestå av minst fem elever och att lämplig lärare finns tillgänglig. Undantag gäller för elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska) och för adopterade barn och ungdomar som har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder då modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever i en språkgrupp. Dock måste lämplig lärare finnas att tillgå.