Modersmål, hemspråk

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i det språket.

Rätt till modersmålsundervisning och ansökan

Förutsättningen för modersmålsundervisning är att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Bedöms eleven ha alltför bristfälliga kunskaper i sitt språk kan rektor besluta att eleven ska avbryta undervisningen. Rätt till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen.

Skolan ska vid terminsstart informera elever om möjlighet att läsa modersmål. Ansökningsblankett kan fås av skolan där eleven går. Komplett ifylld blankett lämnas till skolans rektor. Modersmålsundervisning kan komma att erbjudas på annan skola och på annan ort än den eleven vanligtvis befinner sig på.

Ansökan och antagning till modersmålsundervisning sker löpande under läsåret. Skolan tar emot ansökningar för samtliga språk, men för att undervisning ska påbörjas måste en språkgrupp bestå av minst fem elever och att lämplig lärare finns tillgänglig. Undantag gäller för elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska) och för adopterade barn och ungdomar som har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder då modersmålsundervisning även om det är färre än fem elever i en språkgrupp. Dock måste det finnas lämplig lärare att tillgå.