Funktions­nedsättning

Här får du information om insatser enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personer som har behov av stöd och service på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om insatser enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För att ha rätt till de insatser som anges i LSS, måste personen tillhöra en av de tre personkretsarna:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Insatser enligt LSS

LSS innehåller tio preciserade insatser för särskilt stöd och särskild service:

 1. rådgivning och annat personligt stöd (Söks via Region Kronoberg)
 2. personlig assistans
 3. ledsagarservice
 4. kontaktperson
 5. avlösarservice i hemmet
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 10. daglig verksamhet.  
Lyssna