Stöd och omsorg

Här kan du hitta information, råd, stöd och hjälp i frågor som rör din sociala situation. Vi utgår från en helhetssyn med rådgivande och förebyggande insatser som bidrar till goda levnadsförhållanden i kommunen.

Så här är verksamheten indelad

Verksamheten inom Välfärds- och omsorgsförvaltningen är fördelad på fyra olika ansvarsområden som berör allt från personlig assistans till familjerättsärenden.

Omsorg

Omsorg har ansvar för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Ansvaret följer socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Exempel på verksamheter är:

 • Särskilt boende för äldre
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Gruppbostad för funktionsnedsatta
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård har ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Exempel på verksamhet är:

 • Hemsjukvård
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Bostadsanpassning

Processenheten

Exempel på ansvarsområden är:

 • Lönehantering
 • Sköter rekryteringsverktyg
 • Arkiv
 • Statistik
 • Taxor och avgifter
 • Systemförvaltning för verksamhetssystem

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg har ansvar enligt socialtjänstlagen.

Exempel på ansvarsområden är:

 • Försörjningsstöd
 • Stöd och behandling för barn, ungdom och familj
 • Familjerätt
 • ​Problem som rör alkohol och droger
 • Våld i nära relationer
 • Budget- och skuldrådgivning
Lyssna