Äldre

Äldreomsorgen i kommunen erbjuder stöd, service och omvårdnad, det vill säga det som du kan behöva för att klara det dagliga livet.

Äldreomsorgen ansvarar för kommunens särskilda boenden, hemtjänst, tillfälliga platser, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, anhörigstöd och trygghetslarm.

Inom äldreomsorgen är målet att du som äldre ska kunna leva självständigt och kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Om du på grund av funktionsnedsättning eller hög ålder har svårt med de dagliga sysslorna kan du genom kommunen få stöd att klara din vardag.

När det inte längre är möjligt att tillgodose behoven i den egna bostaden kan du ansöka om plats på våra särskilda boenden för permanent boende.

Lokala värdighetsgarantier

Socialnämnden har beslutat om vilka tre lokala värdighetsgarantier som ska gälla inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun:

  • Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) har en utsedd kontaktman. Gäller dock inte personer med enbart larm och/eller matdistribution.
  • Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, blir den enskilde kontaktad.
  • Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad namnskylt.

De lokala värdighetsgarantierna har tagits fram utifrån värdegrunden, värdigt liv och välbefinnande, som beskrivs i socialtjänstlagen.

Om du inte tycker att äldreomsorgen uppfyller en värdighetsgaranti tar vi tacksamt emot din synpunkt/klagomål.

Du kan också lämna din synpunkt/klagomål till någon i personalen eller till enhetschefen.