Tystnadsplikt och sekretess

De som arbetar inom socialtjänsten lyder under offentlighets- och sekretesslagen.

Den person som är i behov av service, vård och/eller hjälp ska kunna tala fritt med personalen. Personen ska kunna tala om sitt hälsotillstånd och andra personliga förhållanden och samtidigt vara säker på att det som sägs stannar mellan dem. Den enskilda beslutar om information får lämnas vidare.

Offentlighets- och sekretesslagen ska skydda den enskilde. Den innebär att uppgifter om enskildas personliga förhållanden endast får lämnas till utomstående om det står klart att det kan göras utan att den enskilde eller dess närstående lider skada eller men.

Enligt lagen:
skada = ekonomisk skada
men = annan typ av skada, som till exempel att bli utsatt för andras ringaktning om ens förhållanden blir kända.
Det är den enskildes uppfattning om skadan som avgör.

Sekretess gäller oavsett hur den anställde har fått ta del av informationen, via telefonsamtal, brev eller besök etcetera.

Sekretess gäller gentemot

  • privatpersoner, företag, bolag med mera som önskar få upplysningar om personer som förekommer hos socialtjänsten
  • andra myndigheter som till exempel polis, arbetsförmedling, försäkringskassa, hälso- och sjukvård och andra kommunala förvaltningar. Vid kontakt med myndigheter finns vissa sekretessbrytande regler.

Sekretess gäller även när den anställde har avslutat sin anställning eller om den enskilde har avlidit.

Bestämmelserna om sekretess finns samlade i offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400).

Alla anställda på socialförvaltningen får skriva på ett avtal där de förbinder sig att följa offentlighets- och sekretesslagen. Att bryta mot offentlighet och sekretesslagen kan leda till rättsliga påföljder.

Lyssna