Våld och hot

Känner du dig hotad av din partner eller någon annan närstående person? Du kan få stöd och hjälp om du är eller har varit utsatt för hot eller våld i en nära relation.

Våld mot närstående är ett omfattande samhällsproblem. Definitionen är enligt Per Isedals bok "Meningen med våld" från 2001:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill".

Definitionen täcker in alla former av övergrepp när det gäller våld i nära relationer som till exempel fysiska, psykiska, verbala, ekonomiska, materiella, och själsliga övergrepp samt försummelse.

Att utsätta någon i en nära relation för förnedring, hot, slag, kontroll med mera är ett brott. Förutom att det påverkar den/de direkt drabbade får det även följder för anhöriga, arbetslivet och hela samhället. Våld i nära relationer är en kriminell handling och strider mot de mänskliga rättigheterna.

Våld i nära relation i samband med coronakrisen

När allt inte är som det brukar påverkas vi människor på olika sätt. En vardag som inte är normal, där vi tvingas umgås mer och närmare varandra, kan göra att den minsta sak blir större än den brukar.

Vid en kris ökar våldet i nära relationer. Uppvidinge kommun samarbetar med Familjefrid Kronoberg som nu har utökat sina telefontider.

Du som är oroad för dig själv eller för någon närstående kan ringa Familjefrid Kronoberg för rådgivning, stöd och avlastande (kris)samtal alla vardagar mellan klockan 08.00-17.00. Om du behöver kommer du att lotsas vidare till socialtjänst, hälso- och sjukvården eller polisen.

Du når Familjefrid Kronobergs behandlare på telefon 0470-79 60 47.

Våld i nära relation

Förövarens våld mot en närstående innebär ofta att kontrollera personen genom att successivt bryta dennes kontaktnät. Utvecklingen i denna process kan efterhand bli allt mer våldsam och övergå till fysiskt våld. Våldet består av ett mönster av makt och kontrollutövanden och är i allra högsta grad en jämställdhet- och jämlikhetsfråga. Förövare kan behöva stöd för att kunna förändra sitt beteende.

Läs mer om våld i nära relation:

Våld i nära relation

Barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld

Det händer att barn blir utsatta för eller vittne till våld, hot, skrik med mera. Våld i familjen drabbar barnens uppväxtsituation och utveckling på ett negativt sätt.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och kontroll kan ses som en handling för att straffa olydnad och återupprätta familjens heder. Förövaren/förövarna skyddas ofta av familjen/släkten.

Du kan få hjälp

Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet. Den som utsätts för hot och våld har rätt till skydd och stöd. Kommunen har enligt lag ansvar för att brottsoffer får den hjälp och det stöd som de behöver. Kommunerna ska särskilt beakta att personer som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Även barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd eller hjälp.

Villken hjälp kan du få?

Om du har blivit utsatt för våld i en nära relation och vill ha hjälp och stöd för att förändra din situation kan du kontakta handläggare på individ- och familjeomsorgen. Du kan få hjälp med ett skyddat boende, tillfällig ekonomisk hjälp för att kunna bryta upp från ett destruktivt förhållande, råd och stöd för att veta var du ska vända dig för att få hjälp med ny bostad, ansöka om skilsmässa, hur barnens umgänge ska utformas och kontaktuppgifter till sjukvården.

Socialjour på kvällar och helger

I Uppvidinge kommun finns jour på kvällar och helger. Då ringer du 112, SOS Alarm, som hjälper dig till kontakt med socialjouren. På vardagar vänder du dig till mottagningsenheten via kommunens växel, 0474-470 00.

I akuta ärenden ringer du alltid 112 som också kan koppla dig till polis och sjukvård. 

Kvinnofridslinjen - telefon 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt för rådgivning.