Inköp och upphandling

Uppvidinge kommun är en stor köpare av varor, tjänster och entreprenader. Alla inköp och upphandlingar ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer så att kommunens resurser utnyttjas effektivt.

De inköp som kommunen gör ska göras i enlighet med lag om offentlig upphandling, LOU. Till viss del sker våra inköp med utgångspunkt i ramavtal som upphandlas gemensamt via samverkan med andra kommuner i Kronobergs län.

Så utformas förfrågningsunderlaget

När vi gör inköp inom kommunen ska förfrågningsunderlag utformas på så sätt att även små och medelstora företag har möjlighet att konkurrera om kommunens uppdrag när så är möjligt.

Alla upphandlingar ska ske i enighet med grundprinciperna i lagen om offentlig upphandling:

  • Upphandling ska ske på ett öppet och transparent sätt.
  • Principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Kraven som ställs i upphandlingen ska stå i proportion till det som ska upphandlas.
  • Alla anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt.
Lyssna