Överklagande

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Hur du överklagar

Överklagandet ska vara skriftligt och det ska innehålla följande:

  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.
  • Vilket beslut som ska överklagas.
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
  • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning.

Överklagandet ska ha kommit in till Socialnämnden inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka din skrivelse till: 

Välfärds- och omsorgsförvaltningen
Box 43
364 03 Lenhovda

Om överklagandet har kommit in i tid görs en omprövning. Det innebär att den som har fattat beslutet tar ställning till om det finns skäl att ändra detta eller inte. Om ingen ändring görs eller om ändringen inte helt motsvarar det du ansökt om skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar så kan du kontakta den handläggare som meddelat beslutet eller kontakta kommunens växel på telefon 0474-470 00.

Lyssna