Dödsfall och begravning

När en person avlidit är det vanligt att anhöriga har frågor om det praktiska de står inför, som dödsboanmälan och begravning. Som anhörig kan du bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrå, Skatteverket och Svenska kyrkan.

Begravning

Om den avlidne inte efterlämnar sig någon som ordnar med gravsättning kan detta ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsombud

Begravningsombudet har till uppgift att granska hur församlingarna tar till vara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det har hållits val i kommunfullmäktige.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Bouppteckning görs för att utreda boets ekonomi. Detta kan begravningsbyråer och banker mot en kostnad hjälpa till med. Bouppteckning ska genomföras senast tre månader efter dödsfallet.

Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsboanmälan

Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna endast räcker till begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan man istället göra en dödsboanmälan. Du vänder dig i så fall till Socialförvaltningen. Information om vilka uppgifter som behövs för att en dödsboutredning ska kunna utredas finns i spalten till höger. Vi lämnar efter utredning dödsboanmälan till skattemyndigheten. 

Information i samband med dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Så är fallet om den avlidnes tillgångar och hans/ hennes eventuella andel i en efterlevande makes/makas giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet och fast egendom eller tomträtt i Sverige eller annat land inte ingår bland den avlidnes tillgångar.

Dödsboanmälan ska inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskningar beträffande den dödes tillgångar. När Socialnämnden får en begäran om dödsboanmälan, ska nämnden pröva om förutsättningar föreligger för detta.

Följande handlingar behöver skickas till oss för att kunna pröva om dödsboanmälan kan göras:

 • Registerunderlag dödsfall/släktskapsintyg från Skattemyndigheten/Folkbokföringen.
 • Aktuella namn o adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt som möjligt).
 • Kontoutdrag från banker med ränta, eventuella fonder och andra tillgodohavanden som fanns på dödsdagen.
 • Kontoutdrag där det framgår transaktioner två månader tillbaka från dödsdagen.
 • Kontoutdrag för hela den månad då personen avled.
 • Uppgifter om överskjutande skatt samt kopia på senaste deklarationen.
 • Uppgift om andelen kontanta medel på dödsdagen.
 • Eventuella försäkringar som fallit ut, tex livförsäkring, begravningsförsäkring
 • Tillgångar i form av lösöre och dylikt.
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från föreningen om lägenhetens värde.
 • Kopia på specificerad faktura på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten och/eller gravering.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen till exempel vårdkostnader, hyra med mera.
 • Eventuellt testamente samt bouppteckning från tidigare avliden maka/make.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser.
 • Har den döde betalat skatt på gåva eller arv under de senaste 10 åren? Hade den döde andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Hade den avlidne bil, dyrbara smycken, konst eller vapen bland sina ägodelar? Värderingsintyg fordras.

Tänk på följande:

 • Om dödsboet ej säger upp lägenheten inom en månad från dödsfallet är det tre månaders uppsägning som gäller, annars första månadsskifte en månad efter dödsfallet.
 • Säga upp abonnemang på telefon, tidning mm.
 • Säga upp samtliga autogiron och överföringar både hos bank och fordringsägare.
 • Finns bankfack?
 • Betala inga räkningar efter dödsfallet, begravningskostnader går före alla andra räkningar.
 • Meddela alla fordringsägare att en dödsboanmälan är aktuell.

Vid frågor är du välkommen att kontakta dödsbohandläggaren i Uppvidinge kommun.

Lyssna