Trafik, resor och gator

Tekniska avdelningen ansvarar för underhållet av kommunala gator, drift och underhåll av gatubelysning samt skötsel av parker och grönytor i tätorterna. Vi sköter även snöröjningen av över 40 mil enskilda vägar runt om i kommunen.

Underhållet av det kommunala gatuvägnätet omfattar:

  • Barmarksrenhållning: sopning av gator, gång- och cykelvägar, slaghackning längs med gator och tömning av papperskorgar.
  • Vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning.
  • Beläggningsunderhåll: asfaltering av gator, gång- och cykelbanor, akut lagning av hål i gator samt justering av kantstenar och stensättningsarbeten.
  • Dagvattenavledning: rensning av diken, trummor, ledningar och slamsugning av brunnar samt utbyte och komplettering av dagvattenbrunnar.
  • Trafikanvisning: underhåll och utbyte av vägmärken och vägvisningsskyltar samt förbättring av vägmarkeringar såsom spärrområden och stopplinjer.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare på riksvägarna och länsvägarna i kommunen, vilket även omfattar genomfarterna i tätorterna. På dessa vägar ansvarar Trafikverket för underhåll av belysning, asfalt och dagvatten samt för vinterväghållning. Kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921 eller läs mer på Trafikverkets webbplats.

Lyssna