Skolskjuts för elever i grundskola

Kommunen är enligt Skollagen (2010:800) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, anpassad grundskola och grundskola. Nedan kan du läsa om de bestämmelser som reglerar vem som har rätt till skolskjuts och hur frågor om skol­skjuts handläggs.

Vem har rätt till skolskjuts?

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostad och skola vara minst det som anges nedan. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kan ta sig mellan bostaden och på- och avstigningsplatsen enligt avstånden nedan.

Avstånd

Avstånd

Årskurs

Avstånd bostad‑skola

Avstånd bostad‑påstigningsplats

Förskoleklass

1,5 kilometer

1,0 kilometer

Grundskola årskurs 1‑3

2,0 kilometer

1,0 kilometer

Grundskola årskurs 4‑6

3,0 kilometer

2,0 kilometer

Grundskola årskurs 7‑9

4,0 kilometer

3,0 kilometer

När barnet byter årskurs

När barnet byter till nästa årskurs kan han eller hon själv behöva ta sig en längre sträcka till påstigningsplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kan ta sig mellan bostaden och på- och avstigningsplatsen. 

Undantag från avståndsregler

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts även om han eller hon inte uppfyller avståndskraven. Det kan exempelvis handla om:

  • Trafikförhållanden, att barnet behöver korsa en starkt trafikerad väg för att komma till skolan.
  • Barnet har skadat sig och det finnas tillfälligt behov av skolskjuts. Se också fliken "Tillfällig skolsskjuts vid olycka eller skada".
  • Barnet har en funktionsvariation.

Om du ansöker om skolskjuts på grund av ovanstående orsaker behöver du i ansökan motivera varför du anser att rätt till skolskjuts finns. När ansökan kommer in gör kommunen i vissa fall en utredning.

Skolskjuts till annan skola än den anvisade

Om vårdnadshavare väljer att barnet ska gå i annan skola än anvisad skola kan kostnadsfri skolskjuts beviljas om det inte medför ökade kostnader eller är svårt att organisera för kommunen.

Resor till och från fritidshem

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

Så ansöker du och får beslut

Ansökan och beslut

Om du flyttar under läsåret och barnet behöver skolskjuts ska ansökan göras i så god tid som möjligt. Beslut skickas till vårdnadshavare . Om skolskjuts beviljats finns även uppgifter om tid och plats när bussen avgår.

Handläggningstiden vid ansökan om skolskjuts kan variera mellan två till fem veckor beroende på ärendetyp och ärendets komplexitet. Under sommartid mellan vecka 26 till vecka 33 handläggs inga skolskjutsärenden.

Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas via e-tjänst för skolskjuts eller per brev. Fram till dess att beslut har trätt i kraft är det vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet kommer till och från skolan.

Ny ansökan inför förskoleklass och anpassad grundskola

För barn som ska börja i förskoleklass eller anpassad grundskola ska ansökan göras senast 15 mars, inför kommande läsår. Vårdnadshavare får ett beslut under vårterminen. Om barnet beviljats skolskjuts finns även uppgifter i beslutet om tid och plats när bussen avgår.

Inför högstadiet

Ansökan om skolskjuts behöver inte göras när ditt barn byter skola eller redan har skolskjuts och går i skola i kommunen. Exempelvis om barnet går på Lenhovdaskolan och till nästa läsår ska han eller hon börja på Älghultskolan.

Om barnet exempelvis byter bostadsadress eller om det sker andra förändringar som kan påverka rätten till skolskjuts måste det snarast möjligt meddelas till skolskjutssamordnare.

Ändrade avgångstider

Bussens avgångstider kan ändras under läsåret, till exempel om nya barn flyttar in och också behöver skolskjuts. Berörda vårdnadshavare meddelas.

Information inför läsårsstart

Kommunen ger innan skolstart information till vårdnadshavare som har barn som ska börja åka skolskjuts, och till vårdnadshavare där det skett ändringar av påstigningsplats eller tid.

Ansvar att lämna korrekta uppgifter

Vårdnadshavare ska lämna korrekta uppgifter och är medveten om att felaktiga eller oriktiga uppgifter kan leda till att rätt till skolskjuts upphör. Kommunen kontrollerar regelbundet inkomna uppgifter.

Kontaktuppgifter

Vårdnadshavare ansvarar för att skolskjutssamordnare har rätt kontaktuppgifter, till exempel rätt e-post och mobilnummer. Om kontaktuppgifter ändras ska vårdnadshavare snarast meddela skolskjutssamordnare.

Gemensam eller delad vårdnad

Vid gemensam eller delad vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under ansökan.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos vårdnadshavare kan ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavare. Förutsättningen är att det finns ett fastlagt schema för var barnet bor och att båda föräldrarna, i huvudsak har en jämn fördelning av tiden, att adresserna är belägna inom kommungränsen samt att barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress. I övrigt görs prövning av rätten till skolskjuts enligt gällande skolskjutsregler.

Ändrade förhållanden

Om barnet inte längre behöver skolskjuts ska skolskjutssamordnare meddelas direkt. Om barnet flyttar, men ändå behöver skolskjuts ska ny ansökan göras.

Skolskjuts i mån av plats

Elever som bor utmed skolskjutsens ordinarie färdväg men som inte uppfyller kriterierna för skolskjuts kan få åka i mån av plats på bussen. Ändras förutsättningarna, så som att barn tillkommer som är skjutsberättigad, så får barn som inte är det inte åka med längre. Detta gäller omgående från det att förutsättningarna ändrats utan övergångsperiod.

Skolskjutsansökan görs via vår e-tjänst och i ansökan anger ni under övrig information att du ansöker skjuts i mån av plats. Ansökan om skolskjuts i mån av plats ansöker ni om inför varje nytt läsår.

När du har fått ditt Resekortet skola

Resekortet skola gäller för ett läsår och kortets giltighet anges på kortets baksida och/eller på inspektionskvittot. Kortet gäller även under höstlov, sportlov, påsklov och enstaka lovdagar. Kortet gäller inte under jullov, sommarlov eller under helgdagar som infaller måndag till fredag. Resekortet skola gäller inte i nattrafik, lördagar eller söndagar. Kortet är personligt och får inte användas av annan resenär än den som kortet är utställt till.

Elev med Resekortet skola har rätt till övergång enligt följande:

  • Resekortet skola kommun: 90 minuter 
  • Resekortet skola län: 120 minuter 

Övergångstiden beräknas från när kortet används på den första bussen tills kortet återigen används på nästa buss. 

Då behöver du inte ansöka om skolskjuts

Om ditt barn har skolskjuts

Om ditt barn redan har skolskjuts behöver du inte ansöka på nytt, om övriga förutsättningar är samma.

Elever som börjar årskurs 7

Elever som börjar åk 7 och som tidigare varit inskriven på en kommunal grundskola i Uppvidinge får automatiskt skolskjuts och behöver inte göra någon ansökan om man är skolskjutsberättigad.

Ansvar och säkerhet

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har ansvar för barnet till dess att han eller hon stigit på skolskjutsen vid påstigningsplatsen på morgonen, och efter att barnet stigit av vid avstigningsplatsen på eftermiddagen.

Bussentreprenör

Alla elever ska känna sig trygga under färden. Eleven ska lyssna och följa chaufförens anvisningar. Chauffören rapporterar företeelser till sin trafikledning och ansvarig rektor. Vid företeelser har skolan rätt att stänga av elev från den ordinarie skolskjutstransporten.

Säkerhet

Eleven ska använda säkerhetsbälte och sitta på sin plats tills bussen har stannat vid avstigningsstället. Elev som behöver korsa vägen efter avstigning ska vänta tills bussen har kört iväg.

Skadegörelse

Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller de som orsakar skada i eller på skolskjutsfordon. Skadegörelse polisanmäls.

Cykel eller moped

Elever som till exempel cyklar eller åker moped till påstigningsplatsen ska parkera den så att den inte hindrar fotgängare eller andra trafikanter.

Rektor

Skolans rektor har ansvar för eleven under hela skoldagen. Skolans rektor har även ansvaret för de elever som åker skolskjuts från det att de går på bussen till det att de går av bussen.

Skolskjutssamordnare

Skolskjutssamordnare samordnar verksamheten och är kommunens representant gentemot länstrafiken och bussentreprenör. Klagomål, synpunkter och förbättringsförslag ska lämnas till skolskjutssamordnare.

Kontakt till bussbolagen om ditt barn tillfälligt inte ska åka med skolskjutsen

Om ditt barn tillfälligt inte ska åka med skolskjutsen, exempelvis vid sjukdom eller ledighet ska du informera bussbolaget.

Nilsbuss når du på telefonnummer: 072-092 74 35
Åseda Trafik når du på telefonnummer: 0474-121 10

Om skolskjutsen är försenad eller uteblir

Kontakta skolskjutsamordnare om bussen är försenad eller uteblir.

Tur till skolan

Generellt gäller att barn återvänder hem, eller till annan av vårdnadshavare angiven plats om skolskjutsen är försenad med mer än 30 minuter.

Tur från skolan

Eleven kontaktar personal på skolan som i sin tur kontaktar skolskjutssamordnare. Eleven ska stanna kvar på skolan tills ny skolskjuts kommit.

Turer med linjetrafik (där busskort används)

Vid uteblivna turer ska skolans personal alternativt skolskjutssamordnaren kontakta Länstrafikens kundservice på telefonnummer 0771-76 70 76. Elever och vårdnadshavare kan även ringa detta nummer vid eventuella frågor om uteblivna turer.

Besvärlig väderlek

Vid besvärlig väderlek, exempelvis om det kommit mycket snö eller är väldigt halt kan skolskjutsar helt eller delvis bli inställda. Ibland kan det ske med kort framförhållning. På uppvidinge.se finns information.

Förseningsersättning

Om ditt barn åker med Länstrafikens linjebuss går det att ansöka om förseningsersättning via Länstrafiken.
lanstrafikenkron.se/forseningsersattning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte har mitt Resekortet skola vid skolstart?

Om du inte skulle ha ditt Resekortet skola aktiverat vid skolstart, kan du de första fem skoldagarna på höstterminen resa utan giltigt färdbevis. Om du inte kan visa upp ett giltigt färdbevis därefter behöver du själv bekosta bussbiljett. Vid frågor kan du kontakta skolskjutssamordnare. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Obs! Resekortet skola är personligt och ska inte överlåtas till någon annan.

Om jag tappat bort mitt Resekortet skola

Avgift för borttappat busskort är 50 kr. och betalas av eleven till skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas. Det borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal.

Kompisåkning

Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen kan åka med en skolskjutsberättigad
kamrat från skolan i ett av kommunens upphandlade skolskjutsfordon under förutsättning att det
finns ledig sittplats. Grundansvaret för att elev får åka med ligger på vårdnadshavare. Därför ska
vårdnadshavare vid varje tillfälle i förväg kontakta entreprenören. Vårdnadshavare ska också informera skolan att barnet åker hem till en kompis med skolskjuts.

Kompisåkning kan inte erbjudas elever vars skolskjuts sker med linjetrafik. Dock finns det
möjlighet för eleven att lösa en biljett enligt Länstrafikens regler.

Tillfällig skolskjuts vid olycka eller skada

Om ditt barn på grund av olycka eller skada behöver skolskjuts under en tid ska du i första hand kontakta kommunens försäkringsbolag.

I de flesta fall krävs ett medicinskt underlag som styrker behovet av skolskjuts. Läs också Reglemente för skolskjuts i Uppvidinge kommun och Länsförsäkringars information.

Försäkringar Öppnas i nytt fönster.

Ställ frågor till Länstrafiken Kronoberg

Har du frågor som rör kollektivtrafiken i länet kan du söka eller ställa frågor direkt till Länstrafiken Kronoberg via deras frågeportal.

Fråga Läntrafiken Kronoberg Länk till annan webbplats.

Busskort i Länstrafikens app

Elever som åker skolbuss har möjlighet att ha skolbiljetten i appen istället för på resekortet.

Gör så här (instruktioner från Länstrafiken Kronoberg)

1. Ladda ner reseappen.

Hämta reseappen i App Store eller på Google Play. Sök på Länstrafiken Kronoberg.

2. Registrera ditt mobilnummer i appen.

Gå in i reseappen och tryck på Mer - Mina detaljer och registrera
in ditt mobilnummer.

3. Meddela skolan ditt mobilnummer, så flyttar de över din skolbiljett till appen.

  • Du som är gymnasieelev, meddelar Uppvidinge kommuns skolskjutssamordnare.
  • Du som är grundskoleelev, meddelar din skoladministratör.

4. Du ser din skolbiljett i appen.

Under Biljetter ser du din skolbiljett samt var och när den är giltig.

  • Klicka på Aktivera biljett innan du går ombord på buss eller tåg.
  • Aztec-koden ska blippas på bussen och på tåg visas för tågvärd.
  • Längst ner på biljetten syns hur länge just detta "blipp" är giltigt för övergång.
Lyssna