Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska bygga nytt, bygga till eller på annat sätt ändra en byggnad kan du behöva bygglov. För åtgärder som inte kräver bygglov kan det i vissa fall krävas en anmälan.

Här kan du läsa mer om bygglov, rivningslov, marklov och anmälningspliktiga åtgärder. Tänk även på att ta reda på vilka regler som gäller samt hur stor byggrätten är för en viss mark innan du köper den.

Bra att veta om bygglov, anmälan och rivningar

Förberedelser innan du anmäler/ansöker

Ta reda på om du behöver göra en anmälan eller en bygglovsansökan. Det kan även vara bra att kontrollera gällande detaljplan för din fastighet om du inte bor utanför detaljplanerat område. Förutom den information vi har här kan du även besöka Boverkets hemsida.

Oftast behövs någon form av karta som till exempel situationsplan, denna kan beställas av vår kart-, mät- och GIS-ansvarig för en fast kostnad på 500 kronor.

Telefon: 0474-470 71
E-post:
mbn@uppvidinge.se

Bygglovsansökan

Bygglov behövs oftast när du vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Här finns mer information om vad som kräver bygglov.

Det här behöver vi få in vid ansökan

För att din ansökan ska anses som komplett och för att handläggning ska kunna påbörjas behöver vi följande handlingar.

 • Bygglovansökan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Anmälan om kontrollansvarig

Mer information om bygglovshandlingar

Beroende på ärendetyp kan det behövas fler eller färre handlingar. Kontakta gärna oss om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygge.

Byggnadsinspektör

Telefon: 0474-470 69
E-post: mbn@uppvidinge.se

Anmälan

Åtgärder som inte behöver bygglov kan kräva att anmälan ändå görs. Nedan finner du några av de åtgärder som kan kräva anmälan:

 • Installation av öppen spis, eldstad och rökkanal
 • Installation av vatten- och avloppsanordningar
 • Ändring av byggnadens bärande konstruktion
 • Rivning av byggnad utanför detaljplanelagt område
 • Bygga attefallshus (fristående, max 25 kvadratmeter stort)
 • Tillbyggnad på ditt bostadshus (max 15 kvadratmeter stort)
 • Mindre takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad

Avgifter och taxor

För handläggning av bygglov och andra ärenden inom plan- och bygglagen tar vi ut en avgift enligt den taxa som har beslutats i kommunfullmäktige. Avgifterna finns beskrivna i dokumentet Avgfiter och taxor för plan-, bygglov-, kart- och mättaxor.

Avgifter och taxor Pdf, 9.8 MB.

Byggnadsinspektör

Telefon: 0474-470 69
E-post: mob@uppvidinge.se

Kräver varken bygglov eller anmälan

Det finns undantag från krav om bygglov och anmälan. Det kan bero på typ av byggnad, anläggning eller om det är inom eller utanför detaljplan.

Utanför detaljplanelagda områden och där det inte finns sammanhållen bebyggelse får du oftast uppföra en friggebod, mindre skärmtak och måla om ditt hus utan anmälan eller bygglov.

Rivnings- och marklov

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för byggnader och anläggningar. Att flytta på en byggnad till annan plats kräver både rivningslov och bygglov då det räknas som nybyggnation på den nya platsen. Ligger området utanför detaljplan behövs inget rivningslov men kan fortfarande kräva anmälan om rivning.

Ska du ändra på marknivån mer än 0,5 meter och bor inom detaljplanelagt område behöver du söka marklov. Utanför detaljplan kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen om ingreppet påverkar natur- eller kulturmiljö.

Förhandsbesked

Vid avstyckning av en tomt och/eller nybyggnation av bostadshus på en idag obebyggdplats utanför detaljplanelagt område kan du söka om ett förhandsbesked. Då får du tidigt veta om det är möjligt att bygga just där du har tänkt dig.

Kommunen gör en prövning inför förhandsbeskedet och bedömmer bland annat om platsen är lämplig att bebygga sett till hur byggnaden passar i området, om vatten, avlopp eller vägar påverkas med mera.

Strandskydd

Strandskydd finns vid sjöar och vattendrag för att ge alla tillgång till strandområden och bevaring av naturvärden. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten men på vissa platser är det så långt som 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och miljön under vattnet utåt.

Tillsyn/olovlig byggnation

Om du till exempel inte skaffat bygg-, mark- eller rivningslov och bygger utan lov (svartbygge) eller börjar bygga något utan startbesked ska miljö- och byggnadsnämnden ingripa enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillsynsärenden kan utföras även vid ovårdade fastigheter eller brott mot strandskyddslagstiftningen.

Vad är en byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra pojekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Byggherren har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

För åtgärder som kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland annat för att:

 • åtgärden inte pååbörjas förrän lov har beviljats eller anmälan har gjorts,
 • byggnationen inte påbörjas innan startbesekd finns,
 • åtgärden uppfyller bygglovsbeslutet och de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen,
 • åtgärden inte tas i bruk innan slutbesked finns.
Lyssna