Anmälnings­pliktiga åtgärder

För åtgärder som inte kräver lov, behöver du ändå lämna in en anmälan med tillhörande handlingar och innan du påbörjar till exempel byggandet krävs det startbesked.

Åtgärder som kräver anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter,
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter,
 • byggande av högst två takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.


Hur gör jag en bygganmälan?

Vilka handlingar som krävs varierar beroende på åtgärd. Vid ny- eller tillbyggnad ska följande handlingar lämnas in:

 • anmälningsblankett (länk till blankett finns längst ned på sidan)
 • situationsplan i lämplig skala, ny- och tillbyggnad markeras. Befintliga samt tilltänkta marknivåer samt mått från fasad till minst två fastighetsgränser ska framgå.
 • fasadritningar skala 1:100. Befintlig samt tilltänkt marknivå ska framgå.
 • planritning skala 1:100. Användning samt areauppgifter ska framgå.
 • sektionsritning skala 1:100
 • teknisk beskrivning (länk till blankett finnslängst ned på sidan)

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Detta innbär att de ska vara ritade med linjal eller i ett dataprogram med svarta streck på ett vitt papper. Siffror och mått ska vara tydliga och ritningarna ska vara i skala. Var noga med att ange fastighetsbeteckning och skala.

Exempelritningar hittar du längst ned på sidan.

 

Observera att:

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innan du har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet.

Vad är "Attefall"?

Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus (Attefall) som:
 • Inte upptar strörre byggnadsarea än 25 kvadratmeter
 • Har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter
 • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter

Uppförande eller tillbyggnad av komplementbyggnad/komplementbyggnader (Attefall) som:

 • Tillsammans inte upptar strörre byggnadsarea än 25 kvadratmeter
 • Har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter
 • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter

Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 m2 (Attefall) Göra en tillbyggnad av enbostadshus (Attefall) som:

 • Inte har en större bruttoarea än 15 kvadratmeter
 • Inte överstiger bostadshusets taknockshöjd
 • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter

Byggande av högst två takkupor (Attefall, eller inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (Attefall)

Kamin och eldstad

Med anmälan vill vi att ni bifogar följande handlingar:

vid installation av eldstad/kamin till befintlig rökkanal:

 • prestandadeklaration av eldstaden/kaminen.
 • produktspecifikation av eldstaden/kaminen.
 • planritning i skala 1:100 (med markering av placering)

vid installation av eldstad/kamin till ny rökkanal:

 • fasadritningar i skala 1:100
 • planritningar i skala 1:100 (med markering av placering)
 • sektionsritning i skala 1:100
 • prestandadeklaration av eldstaden/kaminen.
 • produktspecifikation av eldstaden/kaminen.
 • prestandadeklaration av skorsten/rökkanal
 • produktspecifikation av skorsten/rökkanal.

Du behöver INTE göra en anmälan vid:

 • glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • byte av eldstadsplan.
 • byte av likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt.