Tomter

Funderar du på att bygga hus här i kommunen? I alla våra samhällen finns det lediga tomter.

Bostäder

För bostadsbyggande är tomtpriset 58 kronor per kvadratmeter i alla samhällen.

Industri

Markpriset för industri är 15 kronor per kvadratmetern i alla samhällen. Fastighetsbildning sker enligt gällande detaljplaner efterhand som det finns intressenter.

Anslutningsavgift för vatten samt spill- och dagvattenavlopp är 50 000 kronor. Där dagvattnet tas omhand lokalt blir det en reduktion med 10 000 kronor.