Tomter

Funderar du på att bygga hus här i kommunen? I alla våra samhällen finns det lediga tomter.

Bostäder

För bostadsbyggande är tomtpriset 58 kronor per kvadratmeter i alla samhällen. För att se var det finns lediga tomter kan du titta på kartorna över respektive samhälle längre ner på sidan.

Industri

Markpriset för industri är 15 kronor per kvadratmetern i alla samhällen. Fastighetsbildning sker enligt gällande detaljplaner efterhand som det finns intressenter.

Anslutningsavgift för vatten samt spill- och dagvattenavlopp är 50 000 kronor. Där dagvattnet tas omhand lokalt blir det en reduktion med 10 000 kronor.