Bygglovs­processen

Ritning bygglov

Bygglov behövs när du till exempel bygger nytt, bygger till eller gör väsentliga förändringar. Vid beslut om bygglov bedöms bland annat placering, lämplighet, tillänglighet och hur fasaden ska se ut.

Åtgärder som kräver bygglov

 • uppföra nya byggnader
 • göra tillbyggnader
 • använda byggnad eller del av byggnad för annat ändamål
 • inreda ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
 • anordna nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum
 • inrätta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • sätta upp radio, telemaster eller torn
 • anordna upplag eller materialgårdar (till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt)
 • uppföra vindkraftverk
 • uppföra mur eller plank
 • anlägga parkeringsplatser

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov även för att:

 • ändra byggnaders utseende genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre påverkas på annat sätt. Undantag från bygglovsplikten kan göras på en- och tvåbostadshus. För bedömning av bygglovsplikt skickas foto på byggnaden in tillsammans med en beskrivning av åtgärden
 • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

Åtgärder som inte kräver bygglov på en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset där höjden är högst 1,8 meter. Planket/muren måste placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om inte berörd granne skriftligt godkänner en närmare placering.
 • Anordna skärmtak över uteplats, altan, balkonger eller entréer. Får placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns enbart om berörd granne skriftligt godkänner en närmare placering. Den totalt arean för alla skärmtak på tomten får tillsammans uppgå till maximalt 15 kvadratmeter
 • Uppföra komplementbyggnader ("Friggebod") med en total area på maximalt 15 kvadratmeter. Taknockhöjden får vara högst 3 meter. Byggnaden får placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns enbart om berörd granne skriftligt godkänner en närmare placering.
 • Se sidan Anmälningspliktiga åtgärder för att veta mer om vad som inte kräver bygglov:
  Anmälningspliktiga åtgärder

Bra att veta om bygglovsprocessen

Behöver jag bygglov?

Obervera att bestämmelserna varierar något beroende på om du är inom eller utom detaljplanelagt område och/eller sammanhållen bebyggelse.

För att din ansökan ska anses som komplett och för att handläggning ska kunna påbörjas ska följande handlingar inkomma till miljö- och byggnadsförvaltningen.

 • Bygglovsansökan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Anmälan om kontrollansvarig

Beroende på ärendetyp kan det behövas fler eller färre handlingar. Kontakta gärna förvaltningen om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygge.

Besked om bygglov

Handläggningstiden från det att en fullständig ansökan har lämnats in ska som regel vara maximalt tio veckor, men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.

Idag tar ett vanligt bygglov i Uppvidinge kommun oftast runt sex veckor. Enklare bygglov, som exempelvis fasadändringar kan bli klara på en till två veckor.

Alla bygglov ska kungöras i Post- och Inrikes Tidning på nätet. Grannar och andra sakägare kommer även att få en underrättelse om att bygglov har beviljats. Beslutet kan överklagas i tre veckor från och med att man har fått ta del av det innan det vinner laga kraft.

Observera att ett beviljat bygglov inte innebär att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden påbörjas måste du ha fått ett startbesked.

Innan du får ta byggnaden i bruk måste ett slutbesked blivit utfärdat.

Avgift

För handläggning av PBL-ärenden tar vi ut en avgift enligt den taxa som har beslutats i Kommunfullmäktige.

Observera att

En lovpliktig åtgärd får inte påbörjas innan lov har beviljats och byggnasnämnden har gett ett startbesked.

Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innandu har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Du kan själv läsa mer om sanktionsavgifter i 11 kap. 51-63 §§ plan- och bygglagen samt 9 kap plan- och byggförordningen.

När det ska upp till miljö- och byggnadsnämnden

Lovpliktiga åtgärder, till exempel bygga nytt en- eller tvåbostadshus, garage, strandskyddsdispens med mera måste behandlas på miljö- och byggnadsnämndens nämndberedning för att sedan beslutas på nästkommande nämndsammanträde.

För att ärendet ska kunna behandlas på beredningen krävs det kompletta ansökningshandlingar senast en vecka innan beredningsdatumet. Anledningen till detta är att inför beredningen ska byggnadsinspektören ha handlagt ärendet för att kunna presentera ett underlag som politikerna kan fatta beslut om.

Enklare lovpliktiga ärenden eller anmälningspliktiga ärenden som exempelvis tillbyggnader, fasadbyten och installation av eldstäder behöver däremot inte behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträden och för den här typen av ärenden gäller inte berednings- och nämndsdatumen. Dessa ärenden kan byggnadsinspektören själv handlägga och fatta beslut i, så kallade delegeringsbeslut.

Våra beredningsdatum

Bra att veta innan startbesked och innan slutbesked

Ett beviljat bygglov innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Innan åtgärden får påbörjas krävs det ett startbesked. Om du påbörjar en åtgärd utan startbesked kommer kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

I vissa ärenden beviljas bygglov och startbesked samtidigt. I mer avancerade ärenden kommer du efter beviljat bygglov att få en begäran om komplettering inför startbesked där det står vilka handlingar som ska lämnas in för att startbesked ska kunna utfärdas. I vissa ärenen krävs det även ett tekniskt samråd innan startbesked kan utfärdas.

Att byggherren får ett startbesked innebär att miljö- och byggnadsnämnden har godkänt att en eller fler åtgärder får påbörjas, eftersom nämnden har bedömt att dessa kommer att uppfylla de krav som ställs på en byggnads egenskaper.

Beslutet kan också behandla vilka kompletterande handlingar som måste lämnas in.

Startbesked även för mark- och rivningsåtgärder

En stor ändring är att start- och slutbesked även behövs för mark- och rivningsåtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan vägra att skriva ut ett startbesked. Det kan till exempel hända om byggherren, trots miljö- och byggnadsnämnden påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett vägrat startbesked kan naturligtvis överklagas.

Startbesked

För att få påbörja byggnadsarbetena måste byggherren ha fått ett startbesked. För detta krävs:

 • Att åtgärden kan antas uppfylla alla lag- och normkrav.
 • Ett bevis om byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd har visats upp om ett sådant krävs.
 • Ett skyddsrumsbesked har visats upp om ett sådant krävs och att en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp om sådan krävs.

Om arbetena påbörjas innan startbesked har meddelats kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Startbesked även för mark- och rivningsåtgärder

En stor ändring är att start- och slutbesked även behövs för mark- och rivningsåtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan vägra att skriva ut ett startbesked. Det kan till exempel hända om byggherren, trots miljö- och byggnadsnämnden påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett vägrat startbesked kan naturligtvis överklagas.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (tidigare kallad kvalitetsansvarig) som är certifierad krävs i de flesta fall när man ska uppföra en byggnad.

En kontrollansvarig behövs inte vid små ändringar av till exempel en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Förslag till kontrollansvarig ska anges av byggherren i
ansökan om lovet. I beslutet om lov ska det framgå vem som är kontrollansvarig (KA).

Det är du som byggherre som ska anlita en kontrollansvarig.
En kontrollansvarig (KA) ska i sin roll medverka till att gällande bestämmelser följs så att en byggnad uppfyller samhällets olika krav. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge.

Vad gör den kontrollansvarige?

Kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

En kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften.
Dessa krav ska styrkas genom certifiering genom ett ackrediterat certifieringsorgan eller att personen uppfyller motsvarande krav i EU eller inom EES-området.

Självständig roll

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Uppgifter

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre med att ta fram förslag till kontrollplan
och se till att planen och de bestämmelser som gäller följs. Han/hon ska närvara vid tekniska
samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
Den kontrollansvarige ger också utlåtande som underlag till slutbeskedet som du ska ha innandu kan flytta in i byggnaden.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida.

Tekniskt samråd

Om det krävs ska ett tekniskt samråd hållas inför startbesked. Du kommer då att få en kallelse från byggnadsinspektören.

Vid det tekniska samrådsmötet deltar byggherren, den kontrollansvarige samt de ytterligare personer som bedöms viktiga för arbetets genomförande. I samrådet ska projektet redovisas med beskrivningar och ritningar samt den kontroll av arbetena som byggherren avser att genomföra. Kontrollen ska redovisas av byggherren i ett förslag till kontrollplan.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla en kort beskrivning av projektet, byggherrens kontrollorganisation samt uppgifter om de kontroller som kommer att utföras. Dessutom anges vilka intyg, handlingar och anmälningar som ska inlämnas efter färdigställt arbete. I vissa fall kan riskanalys eller riskutredning och brandskyddsbeskrivning krävas. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Kontrollplanen måste fastställas

Genom startbeskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, utifrån det som kommit fram i det tekniska samrådet eller i handläggningen av ärendet.

Startbesked kan innehålla särskilda villkor

Beslutet kan även innehålla villkor för att få påbörja åtgärderna att en kompletterande grundundersökning måste göras eller att vissa tekniska lösningar måste redovisas tydligare.
I startbeskedet bestäms också villkor och en ungefärlig tidpunkt för utstakningen om det behövs.

Arbetsplatsbesök

I de allra flesta fall kommer byggnadsinspektören att göra platsbesök minst en gång under byggtiden. Protokoll ska föras över platsbesöken. Vid behov kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om kompletterande villkor för åtgärderna eller kontrollen.

Slutsamråd

När byggnadsåtgärderna är avslutade, eller i det närmaste avslutade, ska ett slutsamråd hållas då man går igenom hur kontrollplanen och andra villkor har följts, avvikelser, kontrollansvariges utlåtande, dokumentation över besök på arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och förutsättningar för ett slutbesked.

Slutbesked

Med ett slutbesked godkänner miljö- och byggnadsnämnden att byggnadsverket får tas i bruk.
Om en brist behöver avhjälpas eller en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett interimistiskt slutbesked ges. När sedan bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas frågan om slutbesked igen.

Om de delar av byggnadsverket som omfattas av startbeskedet tas i bruk innan det finns ett slutbesked skommer kommunen besluta om byggsanktionsavgift.

Är du färdig med byggnadsåtgärden?

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Blankett för begäran om slutbesked hittar du här. När slutbesked blivit utfärdat avslutas ärendet.

Boverket har mer information om plan- och bygglagen:

Boverkets webbplatslänk till annan webbplats