Gällande detaljplaner

En detaljplan som är gällande har antagits och vunnit laga kraft och styr därmed markanvändningen i det aktuella planområdet. Detaljplanen gäller tills kommunen ändrar eller upphäver den.

I Uppvidinge kommun finns gällande detaljplaner som täcker större delen av kommunens samhällen. De är av varierad ålder. Samtliga gällande detaljplaner finns tillgängliga på kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2018 går dessutom att hitta här på webbplatsen.

Planer som vunnit laga kraft under 2018

Åseda 14:121 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av lokal samt ombyggnation av befintlig lokal. För att möjliggöra byggnation behöver tillåten byggnadshöjd och byggnadsarea ändras. I övrigt kommer planen att överensstämma med befintlig plan.

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Älghult 4:100 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra bättre byggrätt på fastigheten Älghult 4:100.

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Åseda centrum, del av Åseda 12:1

Syftet med planarbetet är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på platsen. Planområdet är tänkt att utgöras av området mellan Lantmännen och busstorget.

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF